Af Marlene Harpsøe, erhvervsuddannelsesordfører, Dansk Folkeparti

I forbindelse med den offentlige debat om den forberedende grunduddannelse, FGU’en, kom produktionsskolerne til at fylde meget i mediebilledet. Det bidrog vi i Dansk Folkeparti selv til. I mediebilledet kunne det tolkes som om, at vi i Dansk Folkeparti ikke var optaget af f.eks. VUC’erne. Det var selvfølgelig en uhensigtsmæssigt konsekvens af den formidling, og jeg håber derfor, at I som arbejder i VUC’erne får vished om, at vi i Dansk Folkeparti finder VUC-institutionen som en ligeså vigtig del af den nye FGU som produktionsskolerne og andre aktører.

FGU kommer til at bestå af både praktiske og almene fag. Når man ser på et analyseprojekt fra DEA juni 2017 om de udsatte unge i forberedende tilbud, så er kombinationen af både den værkstedsbaserede undervisning på produktionsskolerne og den almene del på VUC det som har en positiv effekt i forhold til at bringe de unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

For nylig kunne jeg læse i flere dagblade, at VUC-sektoren ønsker at deltage aktivt i at udvikle den nye uddannelse. Det er en positiv melding. Jeg ved godt, at aftalen om FGU har føltes som en mavepuster for en del af jer.

Det er en meget stor forandringsproces, som mange af jer står overfor. Vi har politisk lagt de ønskede linjer og rammer for fremtidens forberedende tilbud. Men det bliver aldrig godt uden jer, jeres erfaringer og konkrete indsigt i undervisningen. Kompetencerne fra de forskellige forberedende tilbud skal sammensmeltes til gavn for de mange udsatte unge, som har brug for os alle til at få en god fremtid. VUC’erne besidder f.eks. vigtige specialkompetencer i forhold til udfordringer som ordblindhed, samt læse- og matematikvanskeligheder. Derudover har VUC’erne vigtige kompetencer i forhold til dansk som andetsprog. Det er kompetencer der er afgørende for at få udviklet fremtidens forberedende grunduddannelse.

I årene efter årtusindeskiftet var der planer om at nedlægge VUC’erne grundet faldende kursistoptag, men heldigvis blev disse planer ikke realiseret. For da finanskrisen slog igennem i slutningen af 00’erne og årene frem oplevede VUC’erne en voksende tilgang af enkeltfagskursister på HF samt AVU. Flere centre oprettede ligeledes nye tiltag i form af HF2-klasser, forskellige spændende tilbud bl.a. pædagog-, folkeskolelærer- og socialrådgiverpakker samt ”klar til HF-pakker” for AVU-kursister. Derudover er flere nyskabende tiltag som virtuelle fagudbud på e-læringsbasis været en gevinst for samfundet med fleksibilitet for såvel den unge kursist som for personer, som eksempelvis er i beskæftigelse med et ønske om at videreuddanne sig, men som er forhindret i at overvære den klassiske undervisning. VUC-sektoren demonstrerede dengang, at de kunne absorbere, opkvalificere og uddanne de mange unge og voksne som på forskellig vis havde behov for uddannelse.

Samtidig har VUC uomtvisteligt bidraget til at løfte de udsatte unge med forskellige udfordringer og givet dem troen på dem selv og en fremtid takket være AVU- og HF-lærernes ihærdige pædagogiske og faglige indsats. Ligeledes skal nævnes de mange dynamiske ordblindelærere, som med eksempelvis inddragelsen af nye sprogteknologiske hjælpemidler i form af diverse app’s etc. bidrager til at hjælpe kursister med disse vanskeligheder. VUC som institution har derfor tydeligt vist sin vitale samfundsbærende berettigelse, og det er på trods af, at kursistsegmentet har ændret sig med flere kursister, hvoraf flere af disse er mere sårbare og krævende med forskellige udfordringer at slås med.

VUC-lærerne gør en stor indsats i dette arbejde, hvilket i den grad bør værdsættes og anerkendes. Derfor har vi i Dansk Folkeparti hele tiden kæmpet for bevarelsen af VUC’erne, da erfaringerne siden årtusindeskiftet har demonstreret VUC’ernes centrale uddannelsesmæssige samfundsbetydning.

Når Dansk Folkeparti så har valgt at tilslutte sig FGU’en, er det ikke fordi vi ønsker at nedlægge VUC’erne. Tværtimod! Det er vores opfattelse, at med FGU’en bliver der i højere grad taget hensyn til den enkelte unge FGU-elev og afsæt i vedkommendes situation, som i mange tilfælde er præget af sårbarhed og forskellige udfordringer. Med den forberedende grunduddannelse bestræbes der på at imødekomme og identificere den enkelte FGU-elevs behov i trygge overskuelige rammer, hvor den brede og ofte forvirrende vifte af uddannelsestilbud nu er blevet samlet i et forenklet, men fleksibelt og kvalitetsrigt uddannelsestilbud.

Hensigten er jo netop at guide den enkelte unge på rette spor og få afklaret den unges styrker og kompetencer med henblik på at hjælpe vedkommende videre i uddannelsessystemet. Med den forberedende grunduddannelse får den unge netop et mere indgående kendskab til, hvilke muligheder den enkelte har kombineret med praksisnær undervisning, hvor progression og klare mål er i fokus. FGU’en er således udtryk for at skabe et trygt og overskueligt uddannelsestilbud for det unge menneske. VUC’ernes HF-tilbud vil for en del være det efterfølgende uddannelsesmæssige skridt for FGU-eleverne.

Jeg ser meget frem til at vi i fællesskab får implementeret den nye forberedende grunduddannelse, samt at de mange kompetencer som I hver især besidder kommer i fokus i den nye uddannelse.