Aftalen om den forberedende grunduddannelse – FGU – blev indgået den 13. oktober mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialist Folkeparti og Det Radikale Venstre. Siden har Enhedslisten også tilsluttet sig forliget. Målet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Uddannelsen erstatter en række forberedende tilbud – fx produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) for unge under 25 år.

Centrale elementer i den nye uddannelse:

  • Der oprettes cirka 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel er institutioner.
  • FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
  • Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år.
  • Den ny uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.
  • En ny uddannelsespolitisk målsætning bliver, at 90 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Desuden skal andelen af unge, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i 2030.
  • Job-perspektivet skal være tydeligt i FGU, som primært forbereder til fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.
  • Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal sikre at uddannelsen bliver landsdækkende.
  • Alle unge har ret til en uddannelsesplan, og de unge, som har behov for støtte, tildeles én kontaktperson.
  • SPS-ordning i Forberedende Grunduddannelse sikrer unge med ordblindhed og andre funktionsnedsættelser bedre vilkår.

Læs mere her:
https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse