VUC spørger løbende institutionerne om deres indsats med de EUD-forberedende forløb. De nyeste tal viser, at VUC’erne i høj grad organiserer deres EUD-forberedende indsats i et tæt samarbejde med erhvervsskoler.

Hovedintentionen med erhvervsuddannelsesreformen var, at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Mindst 25 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025. Det ambitiøse mål skal blandt andet indfries ved, at kursister, der ikke lever op til kravet om at have et 2-tal i dansk og matematik, skal rustes via målrettede forberedende forløb. For deltagere over 18 år foregår det på landets VUC’er. Den opgave løfter sektoren i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne, viser VUC’s egne undersøgelser.

Når VUC spørger landets 30 institutioner om de samarbejder med andre om organisering og udførelse af de EUD-forberedende forløb, svarer et stort flertal, at det gør de.

91 pct. af VUC’erne svarer, at de samarbejder med andre institutioner om EUD-forberedende forløb.

VUC’erne melder også, at samarbejdet i vid udstrækning er formaliseret via skriftlige samarbejdsaftaler. 78 pct. af VUC’erne svarer således, at de har indgået en skriftlig samarbejdsaftale om EUD.

Aktivitetstal
VUC beder også institutionerne opgive, hvor mange kursister, de har på de EUD-forberedende forløb. Aktivitetstallene er dog behæftet med stor usikkerhed, da mange VUC’er ikke opgør EUD-forberedelse som en selvstændig aktivitet. Men af besvarelserne kan man se en klar tendens til, at der er et udbredt samarbejde om opgaven: omkring halvdelen af aktiviteten foregår på andre institutioner end VUC.

Blandt de 13 VUC’er som har opgjort aktiviteten har 441 personer afsluttet et EUD-forberedende forløb i perioden 1. juli-31. december 2015. Heraf er 49% af aktiviteten foregået et andet sted end eget VUC.

Blandt disse VUC’er var der per 1. januar 2016 startet 921 personer på et EUD-forberedende forløb. 38% af aktiviteten foregik et andet sted end eget VUC.

Kursist-gruppe med udfordringer

Mere end halvdelen af VUC’erne oplever, at der er udfordringer i forbindelse med de EUD-forberedende forløb. Undersøgelsen viser, at udfordringerne blandt andet handler om, at kursisterne er uafklarede og at en del af dem har store sociale og faglige udfordringer. Flere peger også på problemer med at få visiteret kursister til forløbene.

AB Gruppen, der er en paraplyorganisation for byggebranchen, har produceret en infografik, der giver overblik over EUD-reformen. Se her: http://www.3byggetilbud.dk/erhvervsuddannelsesreform