Undervisningsminister Merete Riisager har store forventninger til den nye uddannelse. ”Vi har mulighed for at tænke den rigtigt fra begyndelsen. FGU-skolerne skal udbyde et inkluderende læringsmiljø, der sammen med de nye muligheder for specialpædagogisk støtte til målgruppen giver mig en forventning om, at flere unge bliver rustet til at komme videre i livet med uddannelse eller beskæftigelse,” siger hun.

Undervisningsminister Merete Riisager har stået i spidsen for det politiske arbejde, der midt i oktober første til en aftale på tværs af partierne om den nye FGU. Visionen med oprettelsen af den nye forberedende grunduddannelse FGU er at give de alt for mange unge, der falder mellem stolene efter grundskolen et nyt, stærkt tilbud. Danske HF & VUC har spurgt ministeren om hendes forventninger til den nye uddannelse.

”Den nye Forberedende Grunduddannelse skal kort og godt styrke kvaliteten, sammenhængen og progressionen i målgruppens uddannelsesforløb. Vi skal sørge for, at de unge får de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse – først og fremmest eud – eller komme i beskæftigelse,” svarer Merete Riisager.

”Med etableringen af en helt ny uddannelse bliver der mulighed for at tænke den rigtigt fra begyndelsen. FGU-skolerne skal udbyde et inkluderende læringsmiljø, der sammen med de nye muligheder for specialpædagogisk støtte til målgruppen giver mig en forventning om, at flere unge bliver rustet til at komme videre i livet med uddannelse eller beskæftigelse uden så mange omveje og nederlag som i dag. For mig er det afgørende, at unge mennesker får tilegnet sig de nødvendige kompetencer til at blive chauffør i eget liv med den frihed, der følger med det.”

Kompetente lærere
Hvad ser du som den nye uddannelses største udfordring. Og mulighed.

”Udfordringen er, at vi skal lykkes med at skabe en fælles kultur og få udviklet det gode samarbejde på tværs af værkstedskompetencer, almene kompetencer og specialkompetencer. Det bliver en stor omvæltning for de forskellige lærergrupper at skulle bringe deres kompetencer i spil på den nye måde. Det er dog netop i denne opgave, at det virkelig spændende udviklingspotentiale for uddannelsen ligger.”

”Vi ved, at de lærere, der allerede i dag arbejder med målgruppen i forskellige sammenhænge fx på VUC og produktionsskoler, har meget stærke kompetencer i forhold til målgruppen og brænder for at løfte den. De nye FGU-skoler vil give meget bedre rammer for at lykkes med det, og det tror jeg bliver en kæmpe tilfredsstillelse for lærerne,” siger Merete Riisager.

Spændende pionerarbejde
VUC-sektoren har meldt ud, at den er klar til og gerne vil deltage i udviklingen af FGU’en – både ift indhold og logistik. Hvordan ser du sektorens rolle?

”VUC spiller en central rolle i forhold til medarbejderne og udviklingen af det faglige indhold i den nye uddannelse. VUC-lærerne kommer med stærke kompetencer inden for det almene område og desuden med meget væsentlige specialkompetencer, som det er afgørende at få bragt i spil i den nye uddannelse. Eksempelvis ordblindekompetencer, FVU-læse- og -matematikkompetencer og dansk som andetsprogskompetencer. Derfor er det rigtig positivt med de konstruktive meldinger, der nu kommer fra VUC-sektoren. VUC-lærerne vil skulle bringe deres kompetencer i spil på en ny måde og i et tæt fagligt samarbejde med værkstedsunderviserne. Det er et spændende pionérarbejde, der venter, og med de afsatte 130 mio. kr. til et kompetenceløft af bl.a. lærerne, mener jeg, vi har et godt afsæt for det. Det følger i øvrigt af aftalen, at VUC kommer til at bidrage både med økonomi og bygninger til de nye institutioner,” svarer Merete Riisager.

Opgave med EUD
Siden vedtagelsen af erhvervsuddannelsesreformen har VUC-sektoren haft den specifikke opgave at klargøre de mange, der manglede et 2-tal for at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse. Hvordan ser du FGU’en spille sammen med ambitionerne i erhvervsuddannelsesreformen og VUC’s rolle i dén vigtige kæde.

”For de unge, der er i målgruppen for FGU, vil det fremover være FGU, som står for den eud-forberedende indsats både for så vidt angår opkvalificering til adgangskrav og evt. overgangskrav. Samtidigt vil FGU skulle forberede de unge mere bredt til erhvervsuddannelserne. Det bliver muligt på tværs af uddannelsesspor gennem bl.a. erhvervstræning og kombinationsforløb, som kan tænkes ind i den enkelte unges forløbsplan fra starten af. VUC vil fortsat have den eud-forberedende opgave ift. borgere over 25 år, og unge, der allerede er i gang med en erhvervsuddannelse, men som kan se, at de har behov for at ruste sig yderligere for at kunne nå overgangskravene til hovedforløbet af uddannelsen,” svarer Merete Riisager.