Voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) spiller en stor rolle i den trepartsaftale, der skal være med til sikre tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. VUC-sektoren er derfor naturligt en væsentlig part i arbejdet og deltager desuden som faglig rådgiver for det nedsatte ekspertudvalg.

Regeringen har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. En central del af aftalen handler om, hvordan vi sikrer, at Danmark i fremtiden har tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft – blandt andet gennem opkvalificering og efteruddannelse af voksne. Derfor er der blevet nedsat en ekspertgruppe, der skal sikre bedre kvalitet og struktur på VEU-området.

For at understøtte ekspertgruppens arbejde er uddannelsessektorens forskellige aktører blevet inviteret ind i en følgegruppe, der skal levere viden, ideer og input.

Fleksibel indsats
VUC-sektoren har også fået en plads i følgegruppen, hvor næstformand for lederforeningen for VUC Niels Henriksen deltager. Han siger om sektorens rolle i trepartsarbejdet:

”Der er slet ingen tvivl om, at vi som samfund står midt i nogle store udfordringer. Vores evne til at kunne omstille os og styrke vores konkurrenceevne afhænger af, at vi råder over en dygtig arbejdsstyrke, der kan tilpasse sig nye krav og tilegne sig nye kompetencer. Og det er helt grundlæggende for samfundets evne til at møde arbejdsmarkedets omskiftelige krav og behov, at vi har en velfungerende og dynamisk voksen- og efteruddannelsesindsats. Og her spiller landets VUC’er en central rolle. Derfor er vi også glade for at blive inviteret med i ekspertgruppens arbejde,” siger Niels Henriksen.

Vigtig revitalisering
VUC-sektoren er glad for, at der med trepartsaftalen bliver lagt op til, at der skal skabes en stærkere VEU-indsats. Per Skovgaard Andersen, der er formand for VUC Bestyrelsesforeningen ser gode takter i kommissoriet for trepartsaftalen:

”Det er afgørende nødvendigt, at den samlede indsats for at opkvalificere og efteruddanne de mange voksne, der har brug for at styrke og genopfriske deres viden og kompetencer, bliver organiseret bedst muligt. Og at indsatsen hviler på en viden om, hvad der virker. Vi er som sektor vældigt optagede af, at vi har en sammenhængende indsats, der møder samfundets behov for kompetenceløft fra ufaglært til faglært. Vi synes det er vigtigt, at man i et forsøg på at revitalisere VEU-systemet får undersøgt morgendagens kompetencebehov og især ser på, hvilke almene kompetencer der er nødvendige for at kunne honorere de krav, som man møder på arbejdsmarkedet,” siger Per Skovgaard Andersen.

Den rigtige retning
VUC er derfor tilfredse med, at den nedsatte ekspertgruppes undersøgelsesfokus er så bredt, og at der skal ses på både erhvervsrettede og almene kompetencer. Formanden for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen siger:

”Det er vigtigt for den samlede indsats, at vi ikke ser de to kompetence-typer som uafhængige af hinanden, men tværtimod som komplementære. Vi mener, der i forhold til de tilbud, som specifikt handler om den almene kompetenceudvikling, er behov for, at vi får afdækket, om fx forberedende voksenundervisning (FVU) med fordel kan moderniseres. FVU er så grundlæggende og vigtig en uddannelsesopgave, at den fortjener øget opmærksomhed og et løft. Da Danmark sammen med 23 andre lande i 2013 deltog i en stor international kortlægning af voksnes basale færdigheder og brug af kompetencer på jobbet, viste det sig, at danskerne ligger under gennemsnittet når det handler om læsning og også for it-kompetencer. Den såkaldte PIAAC-undersøgelse viste, at mere end 16 pct. af voksne danskere har svært ved at læse og skrive. Det svarer til næsten 600.000 personer. Med de resultater i hånden er der ingen tvivl om, at vi her har en enorm opgave, som kræver målrettet indsats. Vi er derfor glade for, at der bliver lagt op til at se på den sammenhængende VEU-indsats – herunder styring, indhold, formål og målgruppe – sådan at vi sikrer, at indsatsen får den nødvendige retning,” siger Verner Rylander-Hansen.

Læs kommissoriet for ekspertgruppen om voksen-, efter- og videreuddannelse her.