Pressemeddelelse udsendt den 28. februar 2017.

Anbefalingerne fra ekspertgruppen om ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” skaber et tiltrængt sikkerhedsnet for de svageste unge, men glemmer, at der også er brug for et springbræt til den store gruppe unge, der kan og vil. Så klart er budskabet fra VUC-sektoren.

Det er godt, at der kommer ny fokus på, hvordan vi hjælp er de svageste unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse. Det store antal af kommunale beskæftigelsestilbud og sammenhængene mellem beskæftigelses- og uddannelsesmiljøet skal koordineres bedre. Samtidig skal vi bevare de stærke faglige miljøer, til de mange unge og voksne, der kan og vil. Sådan lyder det centrale budskab fra VUC-sektoren som reaktion på Stefan Hermanns ekspertgruppes anbefalinger til at få flere unge til at tage en uddannelse.

”Det er både nødvendigt og godt, at man vil gøre det bedre for den lille gruppe af udsatte unge. Men man skal passe på med i samme bevægelse at ødelægge det for de mange. Så vi opfordrer som sektor regeringen til at holde fokus på det der virker – og udelukkende ændre det, der ikke gør,” siger Verner Rylander-Hansen, der er formand for lederforeningen for VUC.

Nye tal viser, at VUC var med til at gøre 11.620 unge klar til en erhvervsuddannelse gennem den almene voksenuddannelse (AVU) i 2015. Det er netop AVU udvalget anbefaler at flytte helt eller delvist til en ny forberedende uddannelsesinstitution. Det bekymrer VUC.

Forskellige unge kræver forskellige løsninger
Regeringens ekspertudvalg fokuserer på, hvordan man bedre kan hjælpe de unge, som ikke hurtigt får sig en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. VUC bakker op om idéen om at samle tilbuddene til de svageste, så deres behov kan løses i et stærkt professionelt miljø og med en finansieringsmodel, der fjerner kassetænkning og uklarhed om ansvar.

VUC-sektoren er dog bekymret over, at udvalget ikke i tilstrækkelig grad skelner mellem de allersvageste grupper og den store gruppe unge, der faktisk kan og vil. En opgørelse fra VUC viser, at 9 ud af 10 kursister på den almene voksenuddannelse (AVU) selv aktiv opsøger VUC. Under 10 % møder op pga. et uddannelsespålæg eller en handleplan fra kommunen.

”Vi har et internationalt enestående uddannelsestilbud i dag, der retter sig mod unge og voksne, der har brug for et løft eller en ny chance for at komme ind på uddannelsessporet. En af styrkerne ved den danske model er, at den enkelte kan gå hele vejen fra 8.-9. klasse til hf eller søge videre til en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det risikerer vi at tabe, hvis ekspertudvalgets anbefalinger gennemføres, som de ligger her. Man skal huske på, at der er en stor forskel på at være 16 og på at være 29. Så vi anbefaler, at man holder fast i differentieringen af de her målgrupper,” siger formanden for VUC’s bestyrelsesforening Per Skovgaard Andersen.

Anbefalinger kan skade de faglige miljøer
De mange kursister, der kan og vil selv, skal stadig tilbydes et fagligt studiemiljø. Hvis ekspertgruppens anbefalinger gennemføres direkte, kan det være et hårdt slag mod de faglige miljøer, som i dag eksisterer på VUC’erne. De miljøer baserer sig især på AVU og hf. Derfor håber Verner Rylander-Hansen, at regeringen husker vigtigheden af netop VUC’s faglige studiemiljøer:

”Det er helt forskellige greb, der skal i spil, når vi vil have de to grupper unge med. Der er meget stor forskel fra den 16-årige med store udfordringer fra folkeskolen – og så til den målrettede 20-årige eller den afklarede 29-årige, der kommer til VUC for opruste sine kvalifikationer til videre uddannelse eller beskæftigelse. Det giver derfor slet ikke uddannelsesmæssig mening at skære dem alle over en kam”, pointerer Verner Rylander-Hansen.

VUC-sektoren lægger derfor vægt på, at dens rolle er både at kunne tilbyde et stærkere sikkerhedsnet til de svageste, samtidig med at der fastholdes de faglige miljøer, som fungerer som springbræt for de mange til beskæftigelse eller videre i uddannelsessystemet.

VUC efterlyser en løsning, der går på to ben
Danske VUC’er peger på, hvilke ting der skal til for at omsætte ekspertudvalgets anbefalinger til stærke og fremadrettede indsatser for de to vidt forskellige målgrupper:

  1. Vi skal udvikle og værne om de stærke faglige uddannelsesmiljøer med engagerede og dygtige lærere, som 9 ud af 10 AVU-kursister selv opsøger, og hvor vi får bedre og bedre resultater med at skræddersy uddannelsestilbud til den enkelte. Miljøerne skal åbne flest mulig døre for uddannelse og beskæftigelse, som de unge og voksne kan bruge som springbræt til at forfølge deres drømme med. Denne målgruppe må vi ikke ”klientgøre” – det vil skabe bureaukrati, det vil være meget økonomisk omkostningskrævende, og det vil skade læringsmiljøet.
  2. Vi skal skabe et stærkere sikkerhedsnet og rydde op i den måde de svageste unge risikerer at blive kastet rundt imellem beskæftigelses- og uddannelsessystemer og mange forskellige kommunale tilbud, herunder også finansieringen af indsatserne. Der skal sikres en sammenhængende og koordineret indsats, hvor der bygges videre på de vigtige erfaringer, som mange VUC’er i samarbejde med kommuner og andre uddannelsesinstitutioner har udviklet i de senere år i kølvandet på kontanthjælpsreformen og erhvervsuddannelsesreformen, og som skal give de unge en kærlig og fast hånd videre.

”Vi skal bygge stærke overgange mellem de to forskellige indsatser, og vi skal være gode til at samarbejde på tværs af indsatserne. Men vi må ikke klientgøre de unge,” siger Verner Rylander-Hansen.

Nøgletal
Tre nøgletal viser noget om den opgave, VUC’s uddannelsesmiljøer samlet set løfter i det danske samfund:

  • 11.620 unge blev klar til en erhvervsuddannelse gennem den almene voksenuddannelse på 9. og 10. klasses niveau i 2015.
  • 5223 kursister gik videre på universitet, professionsbachelor eller erhvervsakademi fra hf i 2015.
  • 9 ud af 10 af VUC’s hf-kursister er i job eller uddannelse to år efter de forlader VUC. En optælling fra VUC viser, at 9 ud af 10 kursister på den almene voksenuddannelse selv opsøger VUC. Resten møder op pga. et uddannelsespålæg eller en handleplan fra kommunen.

Kontakt for yderligere kommentarer eller citater:
Presseansvarlig Eva Åkerman, VUC, 2210 1725
Faglig konsulent Morten Brock, 6068 2048

Afsender:
Lederforeningen for VUC, Verner Rylander-Hansen 6040 3500.
VUC Bestyrelsesforening, Per Skovgaard Andersen 4025 0218.