Pressemeddelelse udsendt den 10. maj 2017.

Regeringen lægger op til én institution for alle op til 25 år uden job eller ungdomsuddannelse. ”Mange unge og voksne mister muligheden for at få den uddannelse, de drømmer om og som bringer dem videre i uddannelse eller beskæftigelse,” siger Verner Rylander-Hansen, formand i Danske HF & VUC.

VUC-sektoren er meget bekymret over den model, som regeringen i dag præsenterede for de svageste unge. Mange AVU-kursister under 25 år har nemlig ikke brug for det tilbud, rege-ringen i dag spiller ud med og vil ikke kunne se sig selv i et sådant ungdomsmiljø. Det gælder eksempelvis:

  1. Den unge voksne, der fx har fået barn i en tidlig alder, eller har været i fuldtidsarbej-de i flere år og som nu gerne vil genstarte uddannelsen sammen med andre voksne på VUC – videreuddanne sig eller skifte spor.
  2. To-sprogede og andre, der i dag kan tage nogle fag på AVU sideløbende med andre fag på HF.
  3. Andre unge, der kommer i klemme mellem kommunalt og statsligt ansvar, fx unge under 25 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse tidligt men som nu har brug for fag på AVU-niveau for at føle sig klar til videre uddannelse.

”Det har regeringen valgt at ignorere. Og det bekymrer os. For på den måde afskærer man rigtig store grupper af målrettede unge og voksne fra at tage den uddannelse, de ønsker. Vi håber, at politikerne beslutter at holde fast i de stærke faglige voksenuddannelsesmiljøer på VUC’erne, så voksne kursister også fremadrettet bliver behandlet som voksne og kan være en del af et voksent uddannelsesmiljø,” siger Per Skovgaard Andersen, der er formand for VUC Bestyrelsesforening.

”Det er vigtigt, at vi styrker tilbuddet for de svageste. Men det er ét skridt frem og to tilbage, når man ignorerer vores og andres klare anbefalinger om skabe målrettede tilbud til de enormt forskellige målgrupper og altså samtidig fjerner muligheden for et voksent, fagligt miljø for rigtig mange. Man lægger op til en dyr og bureaukratisk omorganisering af hele ind-satsen, som mange 18-25årige, der kan og vil, risikerer at tabe på,” siger Verner Rylander-Hansen.

Giv plads til, at de unge voksne selv kan vælge
Konkret mener VUC, at et styrket sikkerhedsnet for de svageste unge ikke skal ske på be-kostning af muligheden for et fagligt, voksent miljø, for de, som har lysten og de personlige, sociale og faglige forudsætninger for det. Derfor skal der findes en løsning for de 18-24-årige, der ikke har brug for den ekstra pædagogiske støtte og som ikke kan se sig selv i ungdoms-miljøet på den nye Forberedende Grunduddannelse.

”Vi er som uddannelsessektor utroligt optagede af, at vi skal løfte alle grupper fagligt. Også den gruppe, regeringen har fokus på; nemlig de særligt udsatte unge. Den opgave skal vi løse. Både for den enkelte unges skyld og for samfundets skyld. Men regeringen smider bar-net ud med badevandet, når man i bestræbelserne på at finde en løsning for de få udfordre-de, nu fjerner muligheden for voksenuddannelse for de mange, som både kan og vil,” siger Per Skovgaard Andersen.

Færre VUC og HF-miljøer rundt omkring i landet
Med regeringens udspil vil VUC miste ca. 45 pct af alle kursister på AVU, og det kan betyde lukning af flere HF og VUC-centre rundt omkring i landet. Det kan få store konsekvenser for den geografiske nærhed:

”Når man på denne måde nedlægger store dele af AVU-aktiviteten, kan regeringens udspil betyde, at mange afdelinger tvinges til at lukke – særligt i de mindre byer. Det kan få alvorlige konsekvenser for de unge, fordi vi ved, at bæredygtige faglige miljøer i hele landet og et pas-sende tilbud geografisk tæt på kursistens bopæl er af stor betydning for motivationen til ud-dannelse,” siger Verner Rylander-Hansen.

“VUC vil gerne bidrage til, at ingen falder mellem stolene. Men hvorfor skal det ramme den 21-årige, der blev tidligt mor, og nu er klar til uddannelse med andre voksne? Jeg kan godt forstå, at regeringen har fokus på at skabe kritisk masse til den Forberedende Grunduddan-nelse, men det giver uddannelsesfagligt langt bedre mening at inkludere 10. klasse i den nye institution end at presse dem, der i dag har gavn af voksenuddannelsesmiljø over i et nyt ungdomsmiljø.” siger Verner Rylander-Hansen.