Projektbeskrivelse: Styrket skriftlighed på hf – VUC-læreres vejledningskompetencer mht. kursisters skriveudvikling

Formål

På baggrund af reformen og indsatser om ny skriftlighed i alle fag er projektets formål at klæde VUC-lærere bedre på til at yde skrivevejledning til kursisterne ved store skriftlige opgaver. Hensigten er, at lærerne kan få flere kursister til at bestå med bedre resultater i en række skriftlige eksamener.

Baggrund

Udfordring
Hf-reformen trådte i kraft i august 2017. Et centralt mål med reformen er, at kursisterne skal blive fagligt dygtigere. Det skal bl.a. gøres ved at øge fokus på skriftlighed samt styrke den formative evaluering og en mere systematisk feedback.

Kursisterne har vanskeligt ved at læse opgaveformuleringer og dermed definere målet med deres skriftlige fremstilling, derudover har de svært ved at omdanne idéer og tanker til skrevet sprog. De kan godt tale om stoffet, men har svært ved at skrive det. Integration af fagsprog og overgangen fra talesprog til skriftsprog er altså vanskeligt. Ydermere har kursisterne vanskeligt ved at genlæse deres tekster og dermed evaluere og revidere deres tekstudkast i forhold til en
oprindelig intention.

Lærerne oplever en højere grad af skriveglæde hos kursisterne, når de skal skrive mindre opgaver, som omhandler noget personligt, end når de eksempelvis skal lave en skriftlig tekstanalyse. Endelig oplever flere af lærerne, at kursisterne er på forskellige niveauer, og at det kan være udfordrende at lave en undervisning, som når alle kursister.

Set ud fra de beskrevne vanskeligheder står lærerne med en helt overordnet didaktisk udfordring og mangler konkrete redskaber til, hvordan de kan støtte kursisterne i en god skriveudvikling. Det gælder både i forhold til de krav, som stilles til de skriftlige eksamener, og de skriftsproglige udfordringer, som forventes i samfundet efterfølgende. Hf-reformen vil kun accentuere behovet for at styrke lærernes feedback- og evalueringskompetencer.

En kerneopgave
For VUC-lærere er undervisning i skrivning og funktionel anvendelse af skriftsprog en kerneopgave, netop fordi det er her, mange kursister har store vanskeligheder. Udvikling af hensigtsmæssige strategier for selvstændig skrivning er afgørende for kursisternes succes i videre uddannelsesforløb, så målet med dette projekt er at udvikle lærernes kompetencer som skrivevejledere.

Kompetenceudvikling
Det er veldokumenteret, at lærerne er den enkeltfaktor, der har størst betydning for kursisternes læringsudbytte, så indsatsen koncentreres om lærernes kompetencer som skrivevejledere. Lærerne vil i forløbet udvikle såvel fagspecifikke som almene vejlederkompetencer, som også vil have værdi i andre professionelle sammenhænge.

Projektet er tilrettelagt som et aktionslæringsprojekt, hvor forandringen sker i lærernes egen undervisning og vejledning af kursisternes skriveprocesser. Konkret vil skrivekonsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning samle de deltagende lærere og afprøve metoder for opgavestilning, stilladsering af skriveprocessen og nye former for respons på kursisternes tekster – både lærer-respons og kursist-kursist-respons.

I løbet af projektets to år vil der blive afholdt workshops på hver institution i alt 12 gange, og der vil blive afholdt to fælles seminarer for begge VUC’er.

Indholdet vil koncentrere sig om progressionsplaner, arbejde med synlige kriterier for respons, individuelle læringsmål for hver kursist og feed back-former. Et delmål er, at lærerne bliver dygtigere til at vurdere kursisternes udvikling som skrivere ud fra deres tekster – og dermed bliver dygtigere til at differentiere undervisningen.

De lokale læse- og skrivevejledere deltager i alle aktiviteter på egne skoler og spiller en naturlig rolle ift. fremtidig forankring og spredning. De deltagende dansklærere vil i løbet af projektet få en ret intensiv videreuddannelse i skrivevejledning og vil også være en fremtidig ressource for skolerne. Vi arbejder ikke med alle medarbejdere. Målet er at uddanne en gruppe af stærke skrivevejledere, som herefter kan sprede kompetencerne på egen arbejdsplads.

Faser i projektet

Projektet er overordnet organiseret i tre faser: 1) en forberedelsesfase, 2) en kompetenceudviklings- og afprøvningsfase samt 3) en formidlings- og vidensspredningsfase (også undervejs).

De tre faser rummer to parallelle forløb, et for dansklærere og et for de øvrige vejledere (i historieopgaven og den større skriftlige opgave). Der kan være person-overlap mellem de to grupper.

Forberedelse før første skoleår – maj 2017
For at sikre kontinuitet og maksimalt udbytte for de deltagende lærere laves en fælles forventningsafstemning i foråret 2017. Gennem gruppesamtaler afklares hidtidig praksis og egne behov for udvikling. De to forløb tilrettelægges derefter differentieret ud fra dette.

Kompetenceudvikling og afprøvning

Forløb for dansklærerne
Fem lærere fra hvert VUC deltager med deres danskhold fra august 2017, hvor hf-reformen træder i kraft, og hvor der starter nye kursister på de to-årige forløb, og frem til de har aflagt eksamen i juni 2019. Derfor opereres der i nedenstående med to skoleår samt en indledende forberedelse.

Første skoleår 2017-18
Der holdes i alt fire workshops for dansklærerne hvert sted. De første to gange ligger det faglige fokus på:

 • kursisternes planlægnings- og revisionskompetencer
 • metoder til idegenerering og stofindsamling
 • stilladsering af vejen fra talesprog og noter til komplekst skriftsprog

De næste to gange ligger det faglige fokus på:

 • kohæsion i tekster
 • skrivning og revision af længere tekster
 • kriteriebaseret, formativ respons og kursistrespons

De fire workshops tager udgangspunkt i lærernes konkrete udfordringer i form af stillede opgaver, kursisttekster og egne observationer. Formen vil være gruppesessioner, som også rummer direkte forberedelse af egen undervisning.

NVL indhenter og analyserer i de mellemliggende perioder udvalgte opgaver og kursistbesvarelser, som fungerer som modeltekster for de følgende workshops. Målet er, at lærerne trænes i vurdering af skriver-udvikling og stilladserende tilrettelæggelse af egen undervisning.

Andet skoleår 2018-19
Der holdes igen i alt fire workshops for dansklærerne hvert sted. De første to gange ligger det faglige fokus på:

 • kursisternes planlægnings- og revisionskompetencer i arbejde med større opgaver
 • udvidet opmærksomhed på komplekst skriftsprog
 • kohæsion i tekster

De næste to gange ligger det faglige fokus på:

 • eksamensformaternes specifikke krav

De fire workshops tager igen udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer i form af stillede opgaver, kursisttekster og egne observationer. Formen vil være gruppesessioner, som også rummer direkte forberedelse af egen undervisning.

Forløb for historie- og sso-vejledere
VUC’erne udvælger hver fem historieopgave-vejledere og fem større skriftlig opgave (sso)-vejledere. Sso skrives ikke samtidig de to steder, så der planlægges separate forløb med en videndeling på tværs.

Workshops i 2017-18 og 2018-19
Herudover gennemføres to workshops lokalt med hver gruppe:

 • en med fokus på udarbejdelse af problemformuleringer ud fra opgavekrav og kriterier
 • en med fokus på faglig skrivevejledning undervejs i skriveprocessen.

De i alt fire workshops (to for hver vejledergruppe) gennemføres for historiegrupperne i skoleåret 2017-18, mens sso-grupperne placeres efter de lokale behov.

Fælles seminarer for alle deltagere

Januar 2018:
Seminar for alle grupper afholdes hos HF&VUC Fyn. Det faglige fokus ligger på:

 • fremlæggelser af særlige udfordringer fra danskgruppernes arbejde i efteråret 2017
 • opgavestilning og problemformuleringer i større skriveopgaver
 • arbejde med kompleksitet i kursisternes skriftsprog

September 2018:
Seminar for alle grupper afholdes hos HF&VUC Fyn. Det faglige fokus ligger på:

 • fremlæggelser af særlige udfordringer fra alle gruppers arbejde i skoleåret 2017-18
 • opgavestilning og problemformuleringer i større skriveopgaver
 • arbejde med kompleksitet i kursisternes skriftsprog

Formidling og videnspredning
For at sikre, at så mange som muligt får glæde af projektets outcomes, vil indhold og metoder
deles og formidles undervejs – og ikke mindst efter projektets afslutning, så gode indsatser
spredes. Centrale elementer i dette er:

Forankring på skolerne
Der holdes i efteråret 2019 et forankringsarrangement på hver skole med skrivevejlederne som omdrejningspunkt. De deltagende uddannelsesledere og skrivevejledere har desuden ansvar for, at skrivevejledning er et tema for det fremtidige team-arbejde.

Nyhedsbreve og artikler
HF&VUC FYN samt Nationalt Videncenter for Læsning og VUC Videnscenter vil undervejs og afslutningsvist lave indlæg i deres respektive nyhedsbreve, ligesom VUC Videnscenter vil lave en artikel, fx et interview, der formidler vigtig viden fra projektet.

Temadag & idékatalog
Følgegruppen omkring projektet med deltagelse af lærere og ledere fra de to VUC’er, GL samt de to videnscentre vil som samlet gruppe arrangere en afsluttende temadag, hvor alle VUC’er inviteres til inspiration og videndeling om projektet. De to VUC’er udarbejder i tæt samarbejde med NVL et idékatalog, der opsamler og formidler projektets vigtige viden og ideer. Kataloget uddeles på temadagen (samt uploades på institutionernes og videncentrenes hjemmesider) og har til formål at blive anvendt af (VUC-)lærere, der ønsker at sætte øget fokus på skrivevejledning for kursisterne.

Faglig følgegruppe og andre relevante fora
Der nedsættes en faglig følgegruppe bestående af en tillidsrepræsentant og en leder fra hvert af de to deltagende VUC’er, derudover deltager VUC Videnscenter, Nationalt Videncenter for Læsning samt GL med en repræsentant hver. Denne følgegruppe vil følge og evaluere projektet, dele viden og drøfte aktiviteterne. Derudover vil projektet blive drøftet i regi af VUC Videnscenters styregruppe samt bruges som faglig case i et underviser/forskerforum på UCC.

Opsamling på effekt via studie af eksamensresultater og udvalgte eksamensbesvarelser
NVL gennemfører (centrets egenfinansiering) og i tilknytning til projektet et sammenlignende studie af de deltagende holds eksamensresultater ved de to eksternt bedømte prøver (dansk og sso) samt analyser af udvalgte besvarelser. Dette studie laves for sso’s vedkommende løbende over de to projektår og for dansks vedkommende i juni til august 2019.

NVL gennemfører (centrets egenfinansiering) løbende over begge skoleår en række interviews med kursister med fokus på skriveridentitet, kursist-respons, holdninger til skrivning og oplevelser af mestring.

Deltagere og forankring lokalt

HF & VUC København Syd og HF&VUC FYN. Fra hvert sted deltager fem dansklærere, fem historielærere og et antal sso-vejledere. Indsatsen retter sig mod de hold, som de deltagende lærere starter op i august 2017 samt de kursister, som de vejleder i sso i løbet af de to skoleår. Antal deltagere: 10 dansklærere, 10 historielærere, et antal sso-vejledere, hvoraf nogle vil være de samme, samt et antal lokale skrivevejledere og pædagogiske ledere, ca. 30 ansatte i alt.

Projektet har allerede sikret lokal opbakning fra medarbejder- og ledelsesniveau på de to VUC’er. Pædagogiske ledere skal være med til dele af arbejdet og deltage i nogle af de afholdte workshops og møder. Lokale læse- eller skrivevejledere deltager i alle aktiviteter og forpligter sig til fremtidig forankring.

Overordnet forankres projektet organisatorisk i VUC Videnscenter, der er et center i regi af Lederforeningen for VUC. Nationalt Videncenter for Læsning leverer projektets konsulentydelser og ekspertbidrag.

Der nedsættes en faglig følgegruppe, som består af to tillidsrepræsentanter fra VUC’erne, to pædagogiske ledere fra VUC’erne, en repræsentant fra GL, en konsulent fra VUC Videnscenter og en konsulent fra Nationalt Videncenter for Læsning. Den faglige følgegruppe vil fungere som projektets faglige fyrtårn, sikre projektets nødvendige fremdrift og fungere som evaluator. I gruppen diskuteres og opstilles succeskriterier for indsatsen, og den samlede kompetenceudvikling
evalueres i dette forum ved projektets afslutning.

Forventede resultater og effekter

Følgegruppen opstiller succeskriterier for projektet og evaluerer det undervejs. Følgegruppen sammensættes af lærere, ledere, GL samt de to videnscentre.

Vi vil fx se på:

 • oplever lærerne større sikkerhed i arbejde med formativ respons?
 • oplever lærerne større sikkerhed i vejledning fra tale- til skriftsprog?
 • oplever lærerne en klarere progression i det to-årige forløbs skriveudvikling?
 • hvilke erfaringer er der de to steder mht. skrivevejledningens organisering?

Herudover vil NVL forestå en kvantitativ analyse af kursistresultater samt en løbende kvalitativ analyse i form af observationer og kursist-interviews, som kan benyttes ifm. projektets afrapportering.

Projektets start- og sluttidspunkt

Starttidspunkt: 05-2017
Sluttidspunkt: 08-2019