[et_pb_fullwidth_header_extended admin_label=”Fullwidth Header Extended, Fokusområder 2013 – 2015″ typing_effect=”off” typing_loop=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”off” rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”jello” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”reverse” textillate_in_effect=”fadeIn” textillate_out_type=”sequence” textillate_out_effect=”fadeIn” textgif_on_off=”off” title_fancyline=”on” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”center” subhead_before_after=”after” whole_header_animation_on_off=”off” whole_animation=”fadeInDownBig” whole_animation_reveal=”off” background_layout=”dark” text_orientation=”justified” header_fullscreen=”off” header_scroll_down=”off” custom_scroll_down_icon_on_off=”off” header_scroll_down_effect_on_off=”off” header_scroll_down_effect=”fadeIn” search_on_off=”off” woocommerce_search_on_off=”off” s_background_layout=”light” s_text_orientation=”left” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” search_icon_button=”off” hide_search_txt=”off” hide_button=”off” search_button_align_on_off=”off” search_button_align=”left” popup_video_on_off_one=”off” url_new_window_one=”off” popup_video_on_off_two=”off” url_new_window_two=”off” background_color=”#008193″ animated_gradient=”on” animated_gradient_style=”on” background_gradient=”on” background_gradient_type=”radial” particles_effect=”on” parallax=”off” parallax_method=”off” logo_image_animation_on_off=”off” logo_image_animation=”fadeIn” logo_image_animation_reveal=”off” content_orientation=”center” header_image_animation_on_off=”off” header_image_animation=”fadeIn” header_image_animation_reveal=”off” image_orientation=”center” title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” subheading_animation_on_off=”off” subheading_animation=”fadeIn” subheading_animation_reveal=”off” content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” fancyline_styles_on_off=”off” search_max_width_on_off=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_two_animation_on_off=”off” button_two_animation=”fadeIn” button_two_animation_reveal=”off” custom_button_one=”off” button_one_icon_placement=”right” custom_button_two=”off” button_two_icon_placement=”right” title=”Fokusområder” typing_static_text=”VUC Videnscenter” typing_speed=”20″ subhead=”for VUC Videnscenter 2013 – 2015″ title_font=”|on||on|” title_font_size=”50px” title_font_size_phone=”21px” title_font_size_last_edited=”on|tablet” subhead_font_size_phone=”16px” subhead_font_size_last_edited=”on|desktop” subhead_font_size=”20px” background_gradient_color_one=”#008193″ background_gradient_color_two=”rgba(0,129,147,0.8)” saved_tabs=”all” custom_css_main_element=”height: 300px;” _builder_version=”3.0.105″ title_font_size_tablet=”45px” /]

Fokusområder for VUC Videnscenter 2013 – 2015

Vedtaget af Styregruppen for VUC Videnscenter 24. juni 2013.

Landets voksenuddannelsescentre har i de senere år fået en markant stigende uddannelsespolitisk betydning. VUC-sektoren bidrager med sit udbud af kompetencegivende uddannelser kvalificeret og effektivt til indfrielse af regeringens målsætninger om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse.

VUC-sektoren befinder sig i en vigtig omstillingsproces. Inden for ganske få år VUC’erne haft en markant vækst i antallet af kursister, og en voksende andel af disse benytter VUC som et heltidsuddannelsestilbud. Samtidig har sektoren oplevet, at kursisterne er blevet yngre. 75 procent af VUC’s kursister er i dag unge og unge voksne under 30 år.

Med til den udvikling hører, at det også er blevet tydeligere, at VUC i mange sammenhænge løfter en meget kompleks samfundsmæssig opgave. Uddannelserne henvender sig til målgrupper af voksne, der i stor udstrækning rekrutteres fra uddannelsesfremmede miljøer, og som ofte har en eller flere afbrudte ungdomsuddannelser bag sig.

Som følge af sektorens øgede og ændrede uddannelsespolitiske betydning er de pædagogiske, didaktiske og ledelsesmæssige udfordringer blevet stedse større, og de må siges at have en mere kompleks karakter end tidligere. Samtidig har samfundets forventninger til relevant og målrettet uddannelse, dokumenterbare og omsættelige kompetencer og effektiv resurseanvendelse fået en politisk udformning, som sektoren står sig bedst ved at forholde sig til gennem konstruktive og fremsynede initiativer, der kan fremme kvaliteten i kerneydelserne, og som kan være med til at skabe ny viden om praksis.

Der er således god grund til at rette et øget fokus på udvikling af VUC’s tilbud. Det er også af stor betydning, at der med en koordineret indsats igangsættes en række forsknings- og udviklingsinitiativer. Disse har til formål at belyse, hvordan VUC som sektor i højere grad end i dag kan sætte en stærk kompetence- og kvalitetsdagsorden, som samfundet efterspørger, og som kan give de uddannelsessøgende et relevant afsæt for videre uddannelse og øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

VUC Videnscenter skal ikke blot bidrage til at skabe en platform for viden, forskning og udvikling, der har et strikt uddannelsespolitisk sigte. Målet er mere ambitiøst. Helt overordnet handler videnscentrets arbejde om at kunne betragte den almene kompetenceudvikling og almene kvalificering, som VUC tilbyder, i et helhedsperspektiv, der forener arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik og uddannelsespolitik.

I forhold til en sådan treenighed af perspektiver er der mulighed for at se VUC’s mission som et bidrag til værdiskabelse i samfundet. VUC-sektorens strategiske potentiale kan på den på den baggrund handle om at fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet, at øge fokus på, hvordan vores uddannelser kan være mere anvendelsesorienterede og spille bedre sammen med de kompetencekrav, der er på arbejdsmarkedet, og at opprioritere den fagbaserede personlige udvikling, når det gælder uddannelsespolitikken.

Formålet med udpegning af fokusområder for VUC Videnscenter

Et af formålene med at etablere et VUC Videnscenter er, at der skal igangsættes vidensopsamling, ny forskning og udvikling og dermed frembringes ny viden til gavn for udviklingen af kerneydelsen på VUC. Videnscentret har udpeget aktuelle fokusområder, som vurderes at

 • være særligt relevante for hovedparten af VUC´erne
 • have en stærk kobling til de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger.

Det er væsentligt, at fokusområderne også involverer og interesserer eksterne interessenter, da dette vil øge mulighederne for at etablere partnerskaber, involvere dygtige forskere og skabe politisk bevågenhed.

Styregruppen for VUC Videnscenter har valgt, at Videnscenteret skal tilgå fokusområderne på forskellige måder:

 • som initiativtager til indsatser
 • netværksfaciliterende
 • vidensopsamlende.

Ved hvert fokusområde er angivet, hvordan VUC Videnscenteret tilgår området.

Fokusområde 1: Innovation og anvendelsesorientering

Innovation og anvendelsesorientering i uddannelse er et paradigme, som uddannelsespolitisk er højt prioriteret. I december 2012 lancerede regeringen en ny innovationsstrategi, der sætter ekstra fokus på, at hele uddannelsessystemet skal integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne:

”Mere fokus på innovation i uddannelserne er første skridt på vejen mod mere innovative medarbejdere og til at øge elever og studerendes motivation for at blive iværksættere. Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d.”

Link: http://fivu.dk/nyheder/temaer/2012/innovationsstrategi/uddannelser-skal-oegeinnovationskapaciteten

Emnet ”innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen” er endvidere et af syv prioriterede indsatsområder i Ministeriet for Børn og Undervisnings Udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser (2013).

Link: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Maj/120501-Nyudviklingsplan-for-de-gymnasiale-uddannelser

Med både 95-procents-målsætningen og Ny Nordisk Skole in mente er det væsentligt, at VUC kobler signalet om styrket fokus på innovation og anvendelsesorientering med motivation for uddannelse og gennemførelse. På baggrund af dette foreslås, at projekter med fokus på innovation og anvendelsesorientering baseres på en hypotese om, at den praktiske orientering af fagligheden kan

 • øge motivationen for den enkelte kursist i forbindelse med læring på VUC
 • sikre kursisten væsentlige kompetencer i innovation
 • fremmes i en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen
 • understøtte smidigere overgange til videre uddannelse og arbejdsliv.

Konkret vil det betyde, at følgende emner kan danne grundlag for forsknings- og udviklingsprojekter:

 • En udvikling og nytænkning af hf og avu, som i højere grad retter sig mod erhvervslivet. Det akademiske og almenfaglige skal nytænkes i en mere praksisnære og anvendelsesorienterede modeller. I udviklingen skal indholdet og udformningen af uddannelserne ske i samarbejde med de partnere, som typisk er aftagere af kursisterne efter endt opkvalificering eller uddannelse hos VUC.
 • En udvikling af avu, som i højere grad leder op til erhvervsuddannelserne. Forskningen kan følge udvikling og afprøvning af nye tilrettelæggelsesformer, hvor fagene på avu tones på tværs, så forløbene i højere grad retter sig mod et udsnit af erhvervslivet. Der skal vægt på anvendelsesorientering, og der kan hentes inspiration fra pakke-forløb.
 • En udvikling og afprøvning af undervisning på avu og hf, som er tilrettelagt, så både kursister og lærere tilegner sig færdigheder i innovation. Det kan fx ske gennem udvikling af arbejdsformer, der stiller krav om innovative løsningsforslag.

Handlinger i forhold til fokusområde 1

 • VUC Videnscenteret er initiativtager og vidensopsamlende ift. fokusområde 1.
 • Styregruppen har besluttet, at dette fokusområde er højest prioriteret, og der skal derfor igangsættes en proces med yderligere problemformulering af mulige projekter, inddragelse af mulige samarbejdspartnere samt produktion af egentlige synopser, som oplæg til konkrete projekter.

Fokusområde 2: Ny voksenpædagogik

I de seneste fem år er der sket et større skifte i målgruppen på VUC. Finanskrisens start i 2009 efterfulgt af genopretningspakken og ungepakker har betydet, at målgruppen på VUC er blevet yngre og mere heterogen. Kursisterne på VUC’s uddannelser har typisk meget forskellige baggrunde og uddannelsestraditioner, forskellige ressourcer både fagligt, socialt og personligt, og har samtidig forskellige motivation for at deltage i uddannelse.

Uddannelse på VUC er og skal være et andet valg end de øvrige almene alternativer. Ud over tilbud om fleksibel tilrettelæggelse, skal VUC kunne tilbyde en voksenpædagogisk tilgang, som gør en forskel for både den målrettede, fagligt stærke kursist, den ressourcesvage samt den ringe motiverede kursist. Den voksenpædagogiske tilgang til kursisterne og læringsprocesser skal løbende udvikles, med et tydeligt sigte på at få skabt de bedst mulige læringsbetingelser for den enkelte kursist og sikre opnåelse af kompetencegivende uddannelse.

Dette fokusområde kan både indeholde en diskussion og afklaring af værdierne og essensen i voksenpædagogikken på VUC, og samtidig igangsætte egentlige forsknings- og udviklingsprojekter, som dels giver mere viden om VUC’s samlede kursistgruppe, dels afprøver effekten af nye pædagogiske redskaber. Endelig er det relevant at sætte fokus på efteruddannelsesindsatser for lærere/ledere.

Konkret vil det betyde, at følgende emner kan danne grundlag for forsknings- og udviklingsprojekter:

 • Undersøgelse af metoder til værdiskabende undervisningsdifferentiering, så hver kursist opnår sit optimale læringspotentiale. Metoderne kunne fx give svar på metoder til positivt samspil mellem forskellige kursistgrupper og afhjælpe lærernes udfordringer hermed.
 • Fra undersøgelsen ”Hf – et andet valg” (Cefu, 2011) ved vi, at ro og struktur i klassen er en væsentlig parameter for mange kursisters læringsudbytte. Efteruddannelse og on-job-training for lærere i klasserumsledelse kunne afprøves, for at se om denne indsats kan skabe resultater i forhold til bedre gennemførelse hos kursisterne. Indsatsen kunne også indeholde en efteruddannelse til uddannelsesledere, så de i højere grad kan coache lærere, som har udfordringer med rollen som klasserumsleder.
 • Undersøgelse og afprøvning af nye læringsformer med det formål at skabe ny viden om kursistmotivation og pædagogiske tilgange og metoder.
 • Projekter med fokus på literacy med henblik på at sikre et tværgående sprogfokus i alle fag. Projekterne kan evt. kombineres med tosprogspædagogik og ny skriftlighed. Formålet er at indtænke de almene grundlæggende sproglige kompetencer som afgørende for kursisternes læring og udvikling som studieparate til videre uddannelse. Området vil øjensynligt med fordel kunne kobles med indsatser omkring øget anvendelsesorientering i uddannelsen.
 • Afdækning og diskussion af værdier, essens og begrænsninger i VUC’s voksenpædagogiske tilgang og fokus på lærerrollen på VUC i dag. Formålet kunne være, at VUC sektoren bliver mere tydelig på, hvilke opgaver sektoren er rigtig god til løse og eventuelt hvilke opgaver, som vi ikke har svaret på, herunder en analyse af, hvor der skal udvikles. Den igangsatte undersøgelse af VUC’s målgrupper i samarbejde med DEA vil inddrage disse perspektiver i undersøgelsesdesignet.

Læring og fysisk miljø

Meget nyudvikling og udfordring af pædagogikken tager i dag udgangspunkt i yderligere eller anderledes anvendelse af it. Tilbud om fjernundervisning, flexuddannelse og andre former for læring uafhængigt af fysiske og tidsmæssige begrænsninger vinder udbredelse. Som et særligt område inden for fokusområdet ”Udvikling af voksenpædagogikken på VUC”, kan følgende emner danne grundlag for forsknings- og udviklingsprojekter:

 • Indsamling af erfaringer fra igangværende flex- og fjernundervisningstilbud. Karakteristik af den typiske målgruppe for dette tilbud, karakteristik af gennemførelsesprocent sammenlignet med andre tilrettelæggelsesformer og undersøgelser af, hvordan kan tilbuddene udvikles. Det kan undersøges, om der kræves specielle efteruddannelsestilbud til undervisere, som skal håndtere virtuel undervisning. Projekter kunne fokusere på, hvad der virker godt i disse tilbud og eventuelle begrænsninger i tilrettelæggelsesformerne.
 • Mange VUC’ere bygger om eller nyt for at få nye tidssvarende bygninger, som kan danne ramme om kursistens læring og VUC som en attraktiv arbejdsplads. Et projekt kunne kortlægge de nuværende erfaringer med nye eller nyindrettede bygninger og give anbefalinger til, hvordan fremmende lærings- og arbejdsmiljøer for det hele VUC kan skabes.
 • VUC’s uddannelser er fleksibelt tilrettelagt, og derfor er der mange måder at løse den konkrete planlægning af moduler, forløb, klassedannelser mv. Et projekt kunne indsamle erfaringer fra forskellige VUC’er i forhold til fx kortere tilrettelagte forløb på hf, hvor fagene køres som halvårsforløb i stedet for helårstilrettelæggelse. Formålet med undersøgelsen skulle være at analysere om en kortere tilrettelæggelse giver bedre gennemførelse. Forskellige nye måder at skabe ny lektionsstrukturer på avu og hf samt opbrud hermed kunne undersøges og sammenskrives til et erfaringskatalog.

Viden om VUC’s målgrupper, herunder tosprogede

Som tidligere beskrevet er der i de seneste år sket en stor ændring i målgrupperne på VUC. VUC-sektorens årsrapport beskriver den alders- og kønsmæssige udvikling, men det er interessant at komme dybere ned i en analyse af de nuværende målgrupper på VUC. Dette kunne være aktiviteter, som har fokus på at indsamle og formidle eksisterende viden om målgrupper.

Der findes allerede meget information om VUC’s kursister, som er mere eller mindre tilgængeligt. Udvalgte dele af denne viden kunne samles, systematiseres og gøres tilgængeligt. Som et særligt område inden for fokusområdet ”Udvikling af voksenpædagogikken på VUC”, kan følgende emner danne grundlag for forsknings- og udviklingsprojekter:

 • Mange VUC’er udarbejder allerede i dag større lokale analyser af deres kursister som led i deres almindelige skoleudvikling. Der kan skabes et overblik over disse analyser, vurderes om der er mulighed for at læse tendenser på tværs og muligvis etablere et samarbejde om disse lokale analyse i forhold til både benchmark og økonomiske fordele ved gennemførelse af analyserne.
 • Nuværende analyse og forskningsrapporter fra fx CeFU, som er i gang med et større projekt om motivation for læring støttet af Egmontfonden.
 • Den igangsatte undersøgelse af VUC’s målgrupper i samarbejde med DEA vil inddrage disse perspektiver i undersøgelsesdesignet.

Handlinger i forhold til fokusområde 2

 • VUC Videnscenteret er initiativtager og vidensopsamlende ift. fokusområde 2.

Fokusområde 3: Ledelsesudvikling i VUC

De nye overenskomster giver nye muligheder for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid og medfører også en række ledelsesmæssige udfordringer. Det er forventeligt, at der skal etableres et lederudviklingsforløb med henblik på udviklingen af den pædagogiske og strategiske ledelse for VUC’s ledere, og VUC Videnscenters andel i dette kunne være at sikre følgeforskning for et sådan lederudviklingsforløb samt bidrage med viden og perspektiver omkring de aktuelle udfordringer, jf. de ovenfor nævnte fokusområder.

Dette fokusområde skal udfoldes yderligere, når alle resultater af overenskomstforhandlingerne foreligger, og når der er klarhed over udmeldinger fra Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning om evt. centrale initiativer vedr. ledelsesudvikling.

Handlinger i forhold til fokusområde 3

 • VUC Videnscenteret er netværksfaciliterende og muligvis initiativtager ift. fokusområde 3.