[et_pb_fullwidth_header_extended admin_label=”Fullwidth Header Extended med petrol gradient og animation” typing_loop=”off” rotator_type=”jello” textillate_in_type=”reverse” textillate_in_effect=”fadeIn” textillate_out_type=”sequence” textillate_out_effect=”fadeIn” title_fancyline=”on” title_before_after=”before” title_fancy_orientation=”center” whole_animation=”fadeInDownBig” background_layout=”dark” text_orientation=”justified” header_scroll_down_effect=”fadeIn” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” hide_button=”off” search_button_align=”left” background_color=”#008193″ animated_gradient=”on” animated_gradient_style=”on” background_gradient=”on” background_gradient_type=”radial” particles_effect=”on” logo_image_animation=”fadeIn” header_image_animation=”fadeIn” content_animation=”fadeIn” search_max_width_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_two_animation=”fadeIn” title=”Pejlemærker og fokusområder” typing_static_text=”VUC Videnscenter” typing_speed=”20″ subhead=” for VUC Videnscenter 2019 – 2021″ title_font=”|on||on|” title_font_size=”50px” title_font_size_phone=”21px” title_font_size_last_edited=”on|tablet” subhead_font_size_phone=”16px” subhead_font_size_last_edited=”on|desktop” subhead_font_size=”20px” background_gradient_color_one=”#008193″ background_gradient_color_two=”rgba(0,129,147,0.8)” saved_tabs=”all” custom_css_main_element=”height: 300px;” _builder_version=”3.27.2″ title_font_size_tablet=”45px” title_text_shadow_horizontal_length=”title_text_shadow_style,%91object Object%93″ title_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” title_text_shadow_vertical_length=”title_text_shadow_style,%91object Object%93″ title_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” title_text_shadow_blur_strength=”title_text_shadow_style,%91object Object%93″ title_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” subhead_text_shadow_horizontal_length=”subhead_text_shadow_style,%91object Object%93″ subhead_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” subhead_text_shadow_vertical_length=”subhead_text_shadow_style,%91object Object%93″ subhead_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” subhead_text_shadow_blur_strength=”subhead_text_shadow_style,%91object Object%93″ subhead_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” content_text_shadow_horizontal_length=”content_text_shadow_style,%91object Object%93″ content_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” content_text_shadow_vertical_length=”content_text_shadow_style,%91object Object%93″ content_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” content_text_shadow_blur_strength=”content_text_shadow_style,%91object Object%93″ content_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” input_text_shadow_horizontal_length=”input_text_shadow_style,%91object Object%93″ input_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” input_text_shadow_vertical_length=”input_text_shadow_style,%91object Object%93″ input_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” input_text_shadow_blur_strength=”input_text_shadow_style,%91object Object%93″ input_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” search_button_text_shadow_horizontal_length=”search_button_text_shadow_style,%91object Object%93″ search_button_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” search_button_text_shadow_vertical_length=”search_button_text_shadow_style,%91object Object%93″ search_button_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” search_button_text_shadow_blur_strength=”search_button_text_shadow_style,%91object Object%93″ search_button_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” button_one_text_shadow_horizontal_length=”button_one_text_shadow_style,%91object Object%93″ button_one_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” button_one_text_shadow_vertical_length=”button_one_text_shadow_style,%91object Object%93″ button_one_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” button_one_text_shadow_blur_strength=”button_one_text_shadow_style,%91object Object%93″ button_one_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_button_one_tablet=”0px” box_shadow_vertical_button_one_tablet=”0px” box_shadow_blur_button_one_tablet=”40px” box_shadow_spread_button_one_tablet=”0px” button_two_text_shadow_horizontal_length=”button_two_text_shadow_style,%91object Object%93″ button_two_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” button_two_text_shadow_vertical_length=”button_two_text_shadow_style,%91object Object%93″ button_two_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” button_two_text_shadow_blur_strength=”button_two_text_shadow_style,%91object Object%93″ button_two_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_button_two_tablet=”0px” box_shadow_vertical_button_two_tablet=”0px” box_shadow_blur_button_two_tablet=”40px” box_shadow_spread_button_two_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” z_index_tablet=”500″ /]

Pejlemærker og fokusområder for VUC Videnscenter 2019 – 2021

Styregruppen for VUC Videnscenter har formuleret en række strategiske pejlemærker for indsatsen i VUC Videnscenter, samt tre fokusområder, der fungerer som emnemæssige overliggere for centrets initiativer. De strategiske pejlemærker og fokusområderne rammesætter centrets arbejde for perioden 2019-2021.

Strategiske pejlemærker

Formålet med VUC Videnscenter er at skabe grundlag for en vidensbaseret udvikling af VUC. Videnscentret skal bidrage til, at VUC har opdateret viden, at denne viden er distribueret og at sektoren er visionær i forhold til udvikling med afsæt i god praksis. VUC Videnscenter skal arbejde for at igangsætte og understøtte vidensbaseret udvikling af praksis på VUC i samarbejde med de enkelte centre, hvorved der opnås ny viden om god praksis, så VUC til stadighed udvikler sine uddannelser både i bredden og i dybden. Styregruppen har formuleret en række strategiske pejlemærker til sikring af dette arbejde.

 • Brugbar og omsættelig viden. Viden skal kunne bruges umiddelbart og skal kunne bringes i spil – det kan være forskningsbaseret viden, men også viden fra undersøgelser, evalueringer mv. som kan inspirere og udvikle sektoren.
 • Pædagogisk ledelse. VUC Videnscenter bør i højere grad rette sit fokus mod mellemledere på VUC, da de har den tætteste kontakt til lærerne og dermed også til kerneopgaven.
 • Didaktisk udvikling. VUC’s kerneopgave er at sikre alle adgang til uddannelse. I lyset heraf er der behov for en didaktisk udvikling og nytænkning med blik for det fælles og det særlige for vores forskellige målgrupper. Videnscentret skal have fokus på en løbende udvikling af den pædagogiske praksis, og styrkelse af kvaliteten på vores uddannelser.
 • Fokus på formidling. Viden virker først, når den omsættes til og implementeres i den konkrete praksis. VUC Videnscenter skal have fokus på formidling af projekter, initiativer og arrangementer, hvilket også indebærer en løbende opdatering af centrets hjemmeside.
 • Vidensdeling. Videnscentret skal initiere og understøtte vidensdeling i sektoren. Der er behov for at systematisere og dele den viden og praksiserfaring, VUC’erne hver især sidder inde. Samt at sikre at denne understøttes af forskningsbaseret viden. God praksis, resultaterne af projekter og udviklingstiltag samt nye initiativer synliggøres via nyhedsbreve, netværksmøder og konferencer. 

 

VUC Videnscenters fokusområder 2019 – 2021

Videnscentret har valgt fra 2019-21 at sætte fokus på 1) udvikling af sektorens praksisorienterede undervisning, 2) vores målgrupper og den mangfoldighed, de udgør og 3) vores organisationer, der gerne skal være smidige og tilbyde professionelle (lærings)rum, hvor alle – såvel medarbejdere som kursister – føler sig som del af fællesskabet og får lyst til at lære.

De tre fokusområder

 

Fokusområde: Almen og praksisorienteret undervisning

Praksisorientering knytter sig til forskellige kontekster. Uddannelse kan være praksisorienteret i relation til erhvervsmæssige sammenhænge, kommende studier, aktivt medborgerskab, kursisternes forståelsen af sig selv, andre og den verden de er en del af, hverdagslivet osv.

Blandt uddannelsespolitikere, uddannelsesaktører og -praktikere er der ret stærke antagelser om 1) at praksisorienteret undervisning kan øge motivationen blandt kursisterne ved bl.a. at anskueliggøre viden, samt 2) at den konkrete anknytning af almene færdigheder til en virkelighed uden for VUC kan understøtte en øget overgang til anden uddannelse. VUC tilbyder almene kompetencegivende uddannelser, og den praksisorienterede undervisning ret-ter sig hermed mod forskellige kontekster i kursistens aktuelle og fremtidige hverdagsliv. Den pædagogiske praksis på vores uddannelser bør bære præg heraf. Dette indebærer også brug af forskellige undervisningsformer, herunder en projektorienteret, tværfaglig og erfaringsbaseret undervisning og deraf følgende samarbejde mellem fagene, underviserne og kursisterne.

VUC Videnscenter ønsker de næste tre år at fokusere på, hvad praksisorientering vil sige i en VUC-sammenhæng. Hvad vægter vi? Hvorfor og hvornår? Hvordan gør vi det? Hvad kan vi lære af hinanden, af andre uddannelsesinstitutioner, og hvad kan de lære af os?

Projekter eller initiativer under dette fokusområde kunne fx beskæftige sig med:

 • Praksisorienteret undervisning – kontekstorienteret (i relation til videre studier, arbejde, medborgerskab, livsmestring, bæredygtighed, innovation etc.)
 • Best practice mht. eud-forberedende forløb samt hf-fagpakker og -toninger
 • Motivation, uddannelsesveje og brobygning
 • Medborgerskab, demokratisk dannelse og bæredygtig udvikling
 • Faglighed, tværfaglighed og samarbejde

 

Fokusområde: Mangfoldighed og målgrupper

VUC’s målgruppe er mangfoldig. De kursister, der tager en uddannelse eller deltager i under-visning på VUC er en sammensæt gruppe – aldersmæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Og ligeledes udgør deres videre færd efter VUC en myriade af veje, uddannelsesmæssigt og hvad angår beskæftigelse. Kursister, der søger mod VUC er ofte ikke lykkedes med at gå den lige vej i systemet. Der er således både kursister, som ikke kom på uddannelsestoget ved første afgang, og som kæmper med ringe skoleerfaringer, motivation og færdigheder, og så er der andre kursister, der har truffet et bevidst valg – kursister som er både målrettede og modne. Og så er der alle dem midt imellem – og ved siden af.

VUC’s uddannelser (avu, hf, FVU og OBU m.fl.) adskiller sig profil- og kursistmæssigt en del fra hinanden, men selv inden for de enkelte uddannelser er mangfoldigheden stor. VUC står med andre ord over for målgrupper, der kræver meget forskellige tilgange og forståelser. Mødet mellem den for læringen afgørende trekant – kursist, underviser og undervisningsmiljø – er i fokus, når vi taler mangfoldighed og målgrupper på VUC.

Videnscentret ønsker de næste tre år at fokusere på, hvordan udviklingen i VUC’s målgrupper ser ud. Hvordan sikrer vi en undervisning, som løfter vores forskellige målgrupper? Hvor-dan kan vi i undervisningen tilgodese kursister med meget forskellige deltagerforudsætninger, fagligt og socialt, på samme tid? Hvordan kan vi nytænke vores uddannelsestilbud, så de løbende matcher nye målgrupper samt nationale og lokale behov.

Projekter eller initiativer under dette fokusområde kunne fx beskæftige sig med:

 • Undervisningsdifferentiering (det fælles og det særlige)
 • Klasserumskultur og -ledelse
 • Læringsmiljø og læringsfællesskaber
 • Tilstedeværelse, gennemførelse og læringsudfordringer

 

Fokusområde: Organisationer og kultur

VUC har som sektor gennemgået en række voldsomme forandringer de seneste år. Dette har givet anledning til at vi i højere grad arbejder mod en fælles grundfortælling, samarbejde og udvikling af vores uddannelser på tværs af sektoren.

Uddannelsesinstitutioner kan siges at bestå af 3 elementer: 1) Rammer (love, bekendtgørelser, fysiske strukturer), som betinger de handlinger og muligheder, der gør sig gældende 2) Mennesker (lærere, ledere, administrativt og teknisk personale, kursister mv.), som hver især gennem egen praksis udfylder rammerne og af og til udfordrer dem, 3) Visioner (drømme, intentioner og mål), som udgør kollektive – kulturelle – forestillinger, der giver handlingerne retning.

Videnscentret ønsker de næste tre år at fokusere på, hvordan VUC organisatorisk skrues bedst sammen med det mål at løse kerneopgaven bedst muligt. Der er tegn på, at et større fokus på professionelle læringsfællesskaber og fælles udvikling af undervisningen er helt afgørende. I lyset af OK18, nye reformer, nye læringsforståelser og effektiviseringer bliver det vigtigt at organisere sig anderledes, samt dele og kollektivisere, det lærerne (og lederne) gør. Lærerne skal arbejde anderledes og det fordrer samtidig, at lederne arbejder og under-støtter på en anden måde end før. Pædagogisk ledelse, feedback og facilitering af lærings- og udviklingsprocesser er bare et udpluk af de aktuelle udviklingsområder, der kan sætte fokus på.

Hvis undervisningens tilrettelæggelse og udførelse kalder på nye tilgange og ledelsesrollen dermed også ændrer karakter, hvilken (kompetence)udvikling kræver det så på det individuelle og på det kollektive plan? Hvad skal ledere aktuelt kunne, og hvordan gør lærerne bedst deres arbejde i en kontekst af nye målgrupper og skærpede krav til effektivitet og resultater? Og hvad sker der fx, når vi eksperimenterer med samarbejdsformer og fysiske rammer?

Projekter og initiativer under dette fokusområde kunne fx beskæftige sig med:

 • Pædagogisk ledelse
 • Professionelle læringsfællesskaber
 • Forandringsledelse
 • Ledelse med fokus på bæredygtighed
 • Samarbejde og partnerskaber med lokalmiljø og aftagergrupper

 

Arbejdet med fokusområderne

VUC Videnscenter arbejder med en vidensbaseret udvikling af sektoren. Det foregår bl.a. via følgende forskellige arbejdsformer og aktiviteter:

 • Forskningssamarbejder
 • Vidensopsamling
 • Vidensdeling og erfaringsudveksling
 • Formidling, dialog og sparring

Videnscentret konkrete aktiviteter er bl.a.:

 • Initiering og understøttelse af forsknings- og udviklingsprojekter i sektoren
 • Konferencer og seminarer (eksterne og interne)
 • Temadage (på tværs af VUC’erne)
 • Netværksarrangementer (fx Pædagogisk Ledelsesnetværk)
 • Nyhedsbreve, oplæg og artikler
 • Deltagelse i faglige følgegrupper, arbejdsgrupper, referencegrupper og netværk.