Netværk

Øvrige netværk og fora

VUC Videnscenter repræsenterer Danske HF & VUC i en række øvrige eksterne netværk og fora omkring aktuelle tematikker, som har relevans for videnscenterets arbejde.

VUC Videnscenter bidrager aktivt til etablering, vedligeholdelse og styrkelse af eksterne netværk og samarbejdsrelationer med øvrige foreninger og organisationer omkring relevante og aktuelle temaer og problematikker. Videnscenteret arbejder hermed at VUC’s stemme og interesser gøres gældende, at sektorens arbejde og fokusområder synliggøres samt at videnscenteret opnår viden om aktuelle og relevante pædagogiske indsatser, projekter, perspektiver m.m. Herunder kan bl.a. nævnes:

VUC Kontaktudvalgsmøder

VUC Kontaktudvalg er initieret af Uddannelsesforbundet, og består af forskere, styrelser, foreninger etc. som alle har relation til VUC. Deltagerne repræsenterer blandt andet Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), Center for Ungdomsforskning (CEFU), , Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Uddannelsesforbundet, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Fagligt Fælles Forbund (3F), UU København (Ungdommens Uddannelsesvejledning), Københavns VUC (KVUC), Dansk Industri, Kommunernes Landsforbund (KL), Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG), Danske SOSU-skoler. VUC Videnscenter planlægger møderne sammen med Uddannelsesforbundet. Udvalget mødes to gange om året for videndeling omkring konkrete temaer og aktuelle problemstillinger.

Referencegruppe for Center for Gymnasieforskning

Repræsentanter fra en række foreninger og organisationer mødes én gang om året for at drøfte refleksioner over Center for Gymnasieforsknings forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter – i det foregående år og fremadrettet. Deltagerne repræsenterer blandt andet Danske HF & VUC, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Danmarks Private Skoler, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieskolernes Lærerforening, Børne- og undervisningsministeriet og et udvalg faglige lærerforeninger. I Center for Gymnasieforskning er forskning og udvikling funderet i tværfaglige samarbejder og en løbende dialog med sektoren. Møder i referencegruppen understøtter dette.

Følgegruppe for Skoleudvikling i praksis (SIP)

Skoleudvikling i praksis (SIP) arrangeres af gymnasiale læringskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. SIP består af landsdækkende konferencer, der har til formål at støtte og inspirere skoleledelsernes i deres kvalitetsarbejde og i implementering af gymnasiereformen. Konferencerne sætter fokus på centrale temaer og formidler forskning og skolepraksis. Til konferencerne produceres der blandt andet artikler, videoer og oplægsmateriale. Materialet for tidligere konference kan findes på EMU (emu.dk). VUC Videnscenter deltager i følgegruppen for SIP sammen med repræsentanter for blandt andet Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieskolernes Lærerforening, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.