Håndtering af statistiske data

Hjemmel for modtagelse af data til statistiske formål og personnummer
Med udgangspunkt i Databeskyttelsesloven kapitel 3, § 10 kan Danske HF & VUC modtage data fra medlemsorganisationer til statistiske formål.

Med udgangspunkt i Databeskyttelsesloven, kapitel 3, § 11, stk 2 må Danske HF & VUC gerne modtage personnumre fra medlemsorganisationer, når behandlingen udelukkende vil finde sted til statiske formål.

Læs eventuelt mere i Datatilsynets vejledning til behandling af personoplysninger i afsnittet:

Strafbare forhold og personnummer (CPR-nummer)

Eller i databeskyttelsesloven:

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Samtykke til behandling af personoplysninger og personnummer
I Danmark må man gerne indhente personfølsomme oplysninger uden den registreredes samtykke, hvis behandlingen udelukkende sker med henblik på at udføre statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Man må også gerne behandle almindelige personoplysninger (fx køn og alder) uden samtykke, hvis de er nødvendige for en opgave i samfundets interesse.

Lige adgang til uddannelse er essentiel for en bæredygtig og demokratisk udvikling af vores samfund.  Derfor mener vi, at Danske HF & VUC er med til at løse en opgave af væsentlig samfundsmæssig betydning, når vi udarbejder statistiske analyser, opgørelser om undervisningen mv. for medlemmer af Danske HF & VUC.

Læs mere i Datatilsynets vejledning til behandling af personoplysninger i afsnittet:

Behandling af almindelige personoplysninger

Eller i Datatilsynets information om forskning og statistik:

Generelt om forskning og statistik

Opbevaring af personhenførbare oplysninger og statiske data
Hvis Danske HF & VUC indhenter personhenførbare oplysninger (fx navn, adresse eller personnummer) sammen med andre data erstattes de personhenførbare oplysninger med et tal eller et pseudonym, så disse data ikke kan spores tilbage til den enkelte person uden supplerende oplysninger. De supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Personhenførbare oplysninger opbevares kun så længe, det er aftalt og slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt for Danske HF & VUC at opbevare oplysningerne.

Offentliggørelse af data
Hvis data offentliggøres i fx rapporter eller faktaark, offentliggøres de i fuldt anonymiseret form, hvilket vil sige, at man ikke vil kunne genfinde den enkelte person.

Læs eventuelt mere i Datatilsynets beskrivelse af persondata under afsnittet:

Pseudonymisering og anonymisering af personlige oplysninger.

Videregivelse af statistiske data
Danske HF & VUC videregiver ikke data til kommercielle formål.

I tilfælde, hvor det er nødvendigt deler Danske HF & VUC data med databehandlere. Her overholdes gældende regler og myndighedskrav til behandling af personoplysninger og der indhentes tilladelse fra Datatilsynet.

Danske HF & VUC bruger værktøjet SurveyXact, udviklet af Rambøll Management Consulting, til at udføre elektroniske surveys. Rambøll Management Consulting er derfor databehandler for de elektroniske surveys som Danske HF & VUC udfører.