Kære uddannelsesordfører

Corona-situationen skaber store udfordringer i uddannelsessektoren. En konsekvens af nødundervisningen er, at der er opstået et fagligt efterslæb hos elever og kursister, som det er vigtigt, vi håndterer. Første del af dette brev er vores anbefalinger til, hvordan det faglige efterslæb på VUC kan indhentes. Anbefalingerne er opdelt i to forskellige scenarier alt efter, hvornår undervisning ved fysisk fremmøde helt eller delvist kan genoptages. Anden del af dette brev er vores anbefalinger til, hvilke områder der skal prioriteres såfremt corona-situationen tillader en delvis genåbning.

A. Indhentning af fagligt efterslæb

Scenarium 1: Undervisning ved fysisk fremmøde kan helt eller delvist genoptages senest 1. marts 2021

For undervisningen på avu og hf er der behov for, at vi kan tilpasse krav i læreplaner og evt. pensum i forlængelse af to måneders nødundervisning. Herudover kan alle prøver mv. afvikles som vanligt. Den enkelte skole/faglærer sammensætter den undervisningsbeskrivelse, som eksamensspørgsmål stilles ud fra.

Scenarium 2: Undervisning ved fysisk tilstedeværelse kan helt eller delvist genoptages senere end 1. marts 2021

Det faglige efterslæb kan for langt de fleste avu- og hf-kursister/-elever indhentes gennem en forlængelse af undervisningen. Det vil betyde, at der skal afholdes færre mundtlige og skriftlige prøver. Det er ikke realistisk at gennemføre undervisning i weekenden for vores målgruppe, der tæller mange forsørgere. For både avu og hf (enkeltfag og 2-årigt) er der behov for at dispensere fra eventuelle pensumkrav, og derudover skal undervisningen fokusere på det vigtigste kernestof i fagene. Derved kan der undervises med en faglig dybde, selv om det betyder, at ikke alle krav i de enkelte læreplaner kan opfyldes til fulde. Dette tages der hensyn til ved en eventuel mundtlig eller skriftlig prøve.

avu vil der være akut behov for at forlænge undervisningen af hensyn til målgruppen, der er overvejende tosproget og forsørgere. Vi foreslår, at undervisningen forlænges til og med 15. juni 2021, og at alle prøver aflyses. I stedet for giver lærerne standpunktskarakterer. Behovet for faglige evalueringssamtaler vurderes lokalt.

hf er der ligeledes behov for, at undervisningen forlænges. Vi anbefaler, at undervisningen for alle forlænges til 11. juni 2021.

Derudover anbefaler vi, at

– for dem, der afslutter en 2-årig hf, afholdes to mundtlige prøver på B- og/eller A-niveau i anden halvdel af juni med tilpasset læreplan og undervisningsbeskrivelse, hvor der er dispenseret fra pensumkrav og antal emner mv.

– dansk A skriftlig afholdes som den eneste skriftlige prøve for alle relevante kursister/elever på både den 2-årige hf og hf-enkeltfag.

– der afholdes mundtlige prøver i et begrænset antal fag på B- og A-niveau i anden halvdel af juni. Kursister på hf-enkeltfag med disse fag får mulighed for at gå til én mundtlig eksamen. Det er det enkelte VUC, der beslutter hvilke fag, der skal være mundtlig eksamen i.

– øvrige fag på 2-årigt hf og hf-enkeltfag afsluttes med standpunktskarakterer.

I tillæg til ovenstående har vi følgende opmærksomhedspunkter:

  • Behov for en hurtig beslutning: Hvis ideerne i scenarium 2 skal gennemføres, vil det være vigtigt, at få det fastlagt straks efter 1. marts, så lærerne ved om de underviser kursister mod eksamen eller ej, så eksamensplaner mv. kan blive revideret, og så deadlines ift. tildeling af censur kan overholdes.
  • Til hf-kursisterne skal det meldes klart og tidligt ud, hvilke fag der afsluttes med mundtlig eller skriftlig prøve og hvilke fag, der afsluttes med standpunktskarakter – gerne i løbet af marts måned. Det er vigtigt at kursisterne rettidigt er klar over de ændrede betingelser.
  • Behov for at gå i takt på de gymnasiale uddannelser: Hvis undervisningen forlænges til 11. juni 2021, er det vigtigt, at der ikke er censoropgaver i denne periode. Alle mundtlige prøver skal således afholdes efter 11. juni 2021.
  • Behov for de ekstra midler: Udvidelsen af undervisningstiden vil medføre ekstra udgifter til merarbejde.
  • GSK: Vi har hold, der afsluttes med udgangen af april. Så hvis vi ender med først at kunne undervise ved fysisk tilstedeværelse efter 1. marts 2021, vil det være godt allerede nu at vide, at de afslutter med standpunktskarakterer frem for eksaminer.
  • Selvstuderende og sygeeksamen: Det vil være vigtigt at kunne afholde eksamen for selvstuderende (hf og avu) og kursister, der skal til sygeeksamen. De har brug for at kunne afslutte deres fag. Dette kan evt. gennemføres med intern censur, som det var muligt ved vintereksamen.
  • Eksamensprojekt (EP) på hf-e. Det er vigtigt, at det fortsat er muligt at aflyse EP i denne termin, og at det ikke udelukker muligheden for at lukke et eksamensbevis.
  • En ekstra indsats for at indhente det faglige efterslæb nu og i næste skoleår: På denne side af sommerferien vil de lærere, der har overskud til det, kunne påtage sig merarbejde. I det nye skoleår kan man arbejde med to-lærerordninger, så der bliver mulighed for mere undervisningsdifferentiering og en tættere kontakt undervisere og kursister imellem.

Indhentning af fagligt efterslæb i form af ekstra GSK mv.: VUC indgår meget gerne i en dialog om organisering af ekstra GSK-forløb. Derudover kan den fleksibilitet, der er indlejret i hf-enkeltfag være et godt redskab til at løfte de hf- og stx-elever, der har behov for at indhente et eller flere fag hen over efteråret.

B. Anbefalinger ift. en eventuel delvis genåbning i forårssemestret på VUC

Såfremt det er muligt at gennemføre en delvis genåbning af VUC’s uddannelser anbefaler vi en ”minkkommune-model” som tidligere implementeret hvor hver skole maksimalt må have 50 pct. af sin kapacitet fysisk til stede ad gangen, og så vidt muligt i faste hold, jf. BEK nr 1578 af 07/11/2020. Såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne mere, vil det være hensigtsmæssigt at prioritere avu og fvu da disse kursister har mindre studiekompetence end hf-kursisterne, hvorfor fysisk fremmøde i højere grad vil være afgørende for gennemførsel.

Af hensyn til den store opgave det er, at få undervisningen til at fungere tilfredsstillende og for at tage bare lidt hensyn til undervisernes arbejdsbelastning, anbefaler vi yderligere, at man giver en høj grad af frihed til at organisere delvist fremmøde. Fx kan det i nogle tilfælde være bedre at have hele hold fordelt i to lokaler som fremmødt frem for at halvdelen af holdet møder frem og den anden halvdel arbejder hjemme. Her er det bedst at træffe beslutningerne lokalt.

Desuden bør det holdes for øje at den 2-årige hf og hf-enkeltfag har en del valghold sammen og særligt i det sidste semester af den 2-årige hf. Det vil derfor være uheldigt ikke at se på den samlede hf-aktivitet.

Jeg ser frem til at holde en tæt dialog i denne ekstraordinære situation for os alle sammen, og står naturligvis til rådighed i tilfælde af spørgsmål eller behov for afklaring.

Med venlig hilsen

Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC