Fælles anbefalinger til karakter-skalaen fra 13 lederforeninger på uddannelsesområdet

18. feb 2020

I lyset af de politiske overvejelser om at justere karakterskalaen er 13 lederforeninger på uddannelsesområdet – fra grundskole til videregående uddannelser – gået sammen om at formulere en række fælles anbefalinger til en justering af karakterskalaen.

De 13 foreninger er:

 • Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
 • Danske Erhvervsakademier
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Dansk Friskoleforening
 • Danske Gymnasier
 • Danske HF & VUC
 • Danske Landbrugsskoler
 • Danske Professionshøjskoler
 • Danske SOSU-skoler
 • Danske Universiteter
 • Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle uddannelser
 • Rektorkollegiet for de Maritime Uddannelser
 • Skolelederforeningen

Overordnet anbefaling

De 13 lederforeninger er enige om, at der er en række udfordringer forbundet med den nuværende karakterskala og dens anvendelse. Samtidig ser foreningerne store transaktionsomkostninger forbundet med at indføre en ny karakterskala, hvilket bør tages med i beslutningen om eventuelle ændringer af skalaen.

Det er lederforeningernes vurdering, at udfordringerne med karaktergivningen ikke alene handler om selve den numeriske skala, men også bl.a. spørgsmålet om absolut eller relativ karaktergivning, trinbeskrivelserne og fagenes målbeskrivelser.

Derfor er det foreningernes overordnede anbefaling, at der ses nøje på, hvilke uhensigtsmæssigheder der kan afhjælpes gennem ændringer af anvendelsen af skalaen. Problemerne løses ikke ved alene at ændre selve den numeriske skala.

Konkrete anbefalinger

Lederforeningerne har følgende konkrete anbefalinger til karakterskalaen:

 • En skala: Der bør være en karakterskala på tværs af hele uddannelsessystemet.
 • Trinbeskrivelserne I: Beskrivelserne af hver enkel karakter i skalaen, trinbeskrivelserne, bør ændres, så de i højere grad omhandler den enkelte præstations styrker og svagheder i forhold til målopfyldelsen frem for mangler.
 • Trinbeskrivelserne II: Det bør formuleres tydeligt i trinbeskrivelserne, hvad der kræves af en præstation for, at den vurderes bestået.
 • Selve skalaen: Hvis der ændres på selve den numeriske skala, bør der være samme afstand mellem trinene, herunder at de store afstande på midten af skalaen mindskes for at modvirke skævvridning af skalaen og karakterinflation. Der bør desuden ikke være negative karakterer, da det pædagogisk og didaktisk ikke giver mening at anvende negative vurderingsmarkører for en præstation.
 • Parametre i karaktergivningen: Karakterer bør udelukkende bedømme faglige præstationer.
 • International sammenlignelighed: Det er vigtigt, at elever og studerende kan anvende danske eksamensresultater i international sammenhæng.
 • Absolut eller relativ karaktergivning: Det bør fastlægges, om karaktergivningen i Danmark skal være absolut eller relativ. I dag er det et både/og, og det er meget uhensigtsmæssigt for karaktergivningen. Baggrund: Karaktergivning skal ifølge bekendtgørelserne ske på grundlag af de faglige mål i det enkelte fag eller forløb ( absolut karaktergivning), og der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Selvom 7-trins-skalaen er en absolut skala med karaktergivning ud fra målopfyldelse, var det Karakterkommissionens forventning, at de beståede karakterer over tid og for store populationer ville følge en normalfordeling.1 Hertil kommer, at også ECTS-skalaen bygger på en normalfordeling. Begge dele forudsætter relativ karaktergivning, hvorfor 7-trins-skalaen ender mellem to stole.
 • Fagenes målbeskrivelser: Særligt den absolutte karaktergivning kræver præcise målbeskrivelser, idet karakterskalaens trinbeskrivelser tager udgangspunkt i målopfyldelsen af det enkelte fag. Når fagenes målbeskrivelser på nogle uddannelser er upræcise, bliver det sværere at anvende skalaen og foretage en præcis bedømmelse. For at sikre mere ensartede og gennemsigtige bedømmelser bør fagenes målbeskrivelser derfor præciseres.

1. Det var forventningen, at karaktererne ville fordele sig med 10% 2, 25% 4, 30% 7, 25% 10 og 10% 12, jf. EVA’s evaluering af 7-trins-skalaen: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2019- 01/Samlet% 20evalueringsrapport Evaluering% 20af%,207-trins-skalaen.pdf.

Seneste nyheder
Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Fire nye hf ASF-klasser på VUC

Unge med en autismediagnose får fremover endnu bedre muligheder for at tage en ungdomsuddannelse med de nye ASF-klasser. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort, hvor de seks nye permanente ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse) skal placeres....

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hf på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne

Hele 90 procent af kursisterne er enten i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse to år efter, de har afsluttet deres hf-uddannelse på VUC. Og rigtig mange vælger at søge mod de stærkt efterspurgte professionsuddannelser til velfærdsområdet, viser en dugfrisk...

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Hvorfor straffer vi voksne, der vil tage en uddannelse?

Af Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC, og Asger Kjær Sørensen, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning I Danmark bryster vi os af vores uddannelsessystem. Vi er fælles om regningen gennem skatten, så alle har mulighed for at tage en...