Partnerskaber for fremtiden

Uddannelsesforskning- og partnere

VUC samarbejder med en række uddannelsesforskere og -partnere. Gennem en række projekter stiller forskerne skarpt på VUC, kursistgrupperne, hvad der fungerer på VUC, og hvor vi kan blive endnu skarpere.

Forskningsprojekter

Crown Princess Mary Center på Københavns Universitet har igangsat et forsknings- og formidlingsprojekt, Copenhagen Change Academy, der understøtter samarbejde mellem forskere og praktikere med henblik på at løse komplekse samfundsudfordringer. Med projektet ønsker de at imødekomme en efterspørgsel på større gensidig forståelse mellem forskere og praktikere, lettere adgang til at indgå tværgående samarbejder samt metodiske modeller og værktøjer, der kan bruges til at designe samarbejde med inspiration fra best practice cases.

Copenhagen Change Academy undersøgte i 2022 ’det gode samarbejdsprojekt’ mellem forskere og praktikere igennem overbliksskabende og dybdegående delstudier: 1) en casestudieundersøgelse, 2) et ekspertinterview-studie og 3) et litteraturstudie. På baggrund heraf har På baggrund heraf har de produceret en vejledning til det, de kalder forandringsskabende forskningssamarbejder. Indsigterne fra undersøgelsen, litteraturreview samt vejledningen er nu offentliggjort og kan downloades her.

Samarbejdsprojekter

Flere VUC’ere har deltaget i ét af de samarbejdsprojekter, der peges på som en case fremtidige projekter kan lære af om Vidensudveksling mellem uddannelsesteori og -praksis. Forskerne indledte samarbejdet, fordi de så en mulig ny vinkel på frafaldsproblematikken og gerne ville undersøge den i samspil med uddannelsesstederne. Den nye vinkel indebar at undersøge de unges beslutningsprocesser frem for det gængse fokus på årsager til uddannelsesfrafald. På skolerne var der interesse i at forebygge uddannelsesfrafald og finde nye løsninger på et politisk prioriteret problem.

I projektet ’At blive på sporet’ samarbejdede 14 VUC’er og erhvervsskoler over hele landet med uddannelsesforskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet om at finde ny løsninger og perspektiver på uddannelsesfrafald blandt unge voksne. Samarbejdsfladen i projektet blev organiseret gennem metoden: forskningscirkler. Metoden involverer møder og mellemliggende arbejdsperioder, der sikrer kontinuerlig vekselvirkning mellem forsknings- og praksisviden. Projektet muliggjorde udvikling af nye vejledningsmetoder og forskningsviden om, hvordan beslutningsprocesser og målorientering spiller ind i forhold til uddannelsesfrafald. Samarbejdet skabte grobund for kapacitets- og kompetenceopbygning på uddannelsesstederne.