Kursistgrupper og undervisningskultur

At blive på sporet

Hvordan beslutter unge voksne, om de skal blive eller holde op på en uddannelse? Hvilke forhold har indflydelse på disse beslutninger? Forskningsprojektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’ bidrager med ny viden om et mangeårigt men stadig aktuelt problem.

Et forskerteam på DPU, Aarhus Universitet har i samarbejde med otte VUC’er og seks erhvervsskoler forsket i frafald på erhvervs- og voksenuddannelserne. Forskningsprojektet sætter fokus på de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne, samt implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse. Frafald betragtes i projektet som et komplekst samspil mellem undervisningseksterne og -interne faktorer, og bør derfor snarere ses som en langvarig afviklingsproces end som en spontan beslutning.

I dette projekt søger forskerne specifik viden om, hvordan den komplekse og processuelle interaktion mellem de forskellige faktorer og den enkeltes oplevelser i undervisningen spiller sammen i den konkrete beslutningsproces. Forskerteamet ønsker med projektets resultater at give inspiration til uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse for unge voksne. Samtidigt peger de på forskningscirkler som et rum for kompetenceudvikling af lærere og vejledere, der arbejder med ny praksis til nedbringelse af frafald.

Forskningsprojektet blev støttet af Velux Fonden med midler fra fondens HUMpraxis-program, som fokuserer på at fremme et ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører. Bevillingen muliggjorde etableringen af et treårigt samarbejde mellem forskerteamet og 14 skoler.

Forskningsmæssige fund og resultater

Ambitionen med projektet var at få en bedre forståelse af den proces, der fører frem til, at unge voksne falder fra deres uddannelse. Forskerne har gennem interviews med eleverne undersøgt, hvilke overvejelser de gør sig, når de træffer beslutninger i forbindelse med deres uddannelse, og hvilke faktorer der indgår i disse overvejelser. De fandt her frem til fem faktorer, der kategoriseres som målorientering, personlige forhold, skoleinterne relationer, undervisningens indhold og form og skoleeksterne forhold. De fem kategorier af faktorer kan have både positive og negative virkninger på frafaldet. Fx har nogle lærere positiv indflydelse på elevernes fastholdelse, mens andre lærere på samme skole har negativ indflydelse. Endvidere kan de forskellige faktorer ændre sig over tid. Beslutningsprocessen styres ikke af én enkelt faktor, men af en kombination af faktorer. Antallet af angivne faktorer varierer mellem to og fem. Det typiske antal er tre.

Forskerne har desuden udviklet en survey-metode, som kan opfange det processuelle perspektiv. Metoden beskriver udviklingen i elevernes opfattelse af forhold, som antages at have indflydelse på frafald. Eleverne skulle i en længere periode i efteråret 2017 og i efteråret 2018 hver uge angive deres opfattelser af fire variable (tilfredshed med uddannelsen, stemningen i klassen og stemningen på skolen samt status i forhold til at fortsætte på uddannelsen) på en skala fra 1 til 7. En udvalgt gruppe af elever blev interviewet på baggrund af deres besvarelser i surveyen. Dette gav mulighed for at lokalisere mønstre i udviklingen af elevernes opfattelser, og i kombination med samtaler med eleverne mulighed for at forstå, hvorfor kurven udviklede sig, som den gjorde. Det gav samtidigt en mulighed for at vurdere effekten af de indsatser, skolerne satte i værk, og en viden om, hvordan elevernes opfattelser udviklede sig kollektivt. Nogle af de deltagende skoler fortsætter med at bruge metoden.

Læs mere om forskningsprojektets teoretiske udgangspunkt, metoder og resultater i  rapporten her.

Projektet blev afsluttet med en konference med præsentation af resultater fra projektet, samt oplæg fra de deltagende skoler om deres erfaringer med udvikling og afprøvning af vejledningsindsatser, der styrker målorientering, tilhørsforhold og beslutningskompetence. Læs mere om og find oplæg fra konferencen her.

På konferencen deltog desuden Vincent Tinto, distinguished professor emeritus Syracuse University, som er kendt for mange års forskning i uddannelsesfrafald. Læs bl.a. Vincent Tintos artikel ’Through the Eyes of Students: Looking at Retention Through a Different Lens’ her.