Kursistgrupper og undervisningskultur

Styrket skriftlighed på hf

Skriftlige opgaver er en stor udfordring for mange hf-elever. De har svært ved at planlægge egne arbejdsprocesser, de kommer sent i gang, får slet ikke afleveret, tror det kun handler om stavning, eller rammer slet ikke de genrer og formater, som de forskellige fag arbejder med. Manglende skrivekompetencer bliver ofte en stor hindring for elevernes faglige deltagelse og for nogle den direkte årsag til frafald. Mange elever siger selv, at de har lettere ved mundtlig deltagelse, og at det skriftlige virker skræmmende og uoverskueligt. Men hvad er det ved det skriftlige arbejde, der er så utilgængeligt for så mange?

Projektet “styrket skriftlighed på hf”

I projektet ”Styrket skriftlighed på hf” har vi arbejdet med, hvordan faglærerne kan lette overgangen fra det mundtlige til de skriftlige formater, som eleverne på sigt skal mestre. Det handler bl.a. om at integrere små skriveøvelser i undervisningen så ofte som muligt, at lære eleverne at planlægge og revidere samt at give dem gode stilladser for egen skrivning. Det handler også feedbackformer, om at give gode eksempler, at læreren i højere grad viser frem for (kun) at forklare, og at læreren selv er aktivt skrivende i undervisningen.

Projektet blev tilrettelagt som et aktionslæringsprojekt, hvor forandringerne sker i lærernes egen undervisning og vejledning af kursisternes skriveprocesser. Skrivekonsulenter fra Nationalt Videncenter for Læsning samlede de deltagende lærere og afprøvede metoder for opgavestilning, stilladsering af skriveprocessen og nye former for respons på kursisternes tekster – både lærer-respons og kursist-kursist-respons.

Projektet blev gennemført som et udviklingsprojekt i samarbejde mellem VUC Videnscenter, Nationalt Videncenter for Læsning, HF & VUC Fyn samt HF & VUC KBH Syd, og blev støttet af Kompetencesekretariatet. Udviklingsprojektet forløb fra maj 2017 og til august 2019 og blev støttet af Kompetencesekretariatet. Projektet blev afsluttet med to velbesøgte temadag, hvor leder af projektet Peter Heller Lützen, Nationalt Videnscenter for Læsning, leder fa læse- og skrivecenter på HF & VUC Kbh Syd samt hf-lærere i forskellige fag præsenterede resultater fra projektet samt konkrete didaktiske greb, modeller og praktiske øvelser som kan bruges direkte i undervisningen.

Artikler skrevet i tilknytning til projektet

Minimodeller
Nationalt Videncenter for Læsning har i samarbejde med hf-lærere, som deltog i udviklingsprojektet ’Ny skriftlighed på hf’, udviklet en række skrivedidaktiske redskaber. Observationer i projektet viste, at lærerne var gode til at fortælle deres kursister, hvad de skulle gøre, men de var ikke så gode til at vise det. Samtidigt ved vi fra forskningen og fra interviews med projektets deltagere, at hf-kursisterne netop efterspørger en mere indgribende og demonstrerende skrivedidaktik, hvor lærerne er aktivt involverede i skriveprocessen. Der blev derfor arbejdet med såkaldte ’minimodeller’, som viser, hvordan delelementer i skoleopgaver kan se ud i forskellige fag. Læs mere om minimodellerne som stilladsering og respons på afsnits- og sætningsniveau her.

Kursisternes skriveudfordringer
Konsulenter fra Nationalt videncenter for Læsning har desuden interviewet en række hf-kursister om deres erfaringer med skrivning. De unges fortællinger giver indblik i, hvordan de ser sig selv som skrivere, samt hvordan vi kan forstå sammenhængen mellem skrivning, identitet og de forskellige diskurser om skrivning, som kursisterne er og har været en del af. Negative erfaringer med skrivning fra tidligere skolegang og færre relevante erfaringer med formel skrivning støder sammen med den institutionelle konteksts normer og forventninger til skrivning. Interviewene viser, hvordan skrivning for hf-kursisterne på ingen måder er forbundet med læring, lyst eller selvtillid. At kunne styrke skriveudfordrede hf-kursister fordrer derfor, udover viden om skrivedidaktiske praksisser, en særlig sensitivitet over, hvad der kendetegner kursisternes skriveridentiteter og relation til skrivning. Læs mere om kursisters skriveudfordringer og skriveridentitet på hf her.