Kursistgrupper og undervisningskultur

Hvem er VUC’s kursister?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet to analyser for Danske HF & VUC. Den første omhandler kursisterne på hf-uddannelserne. Hvor de kommer fra, inden de begynder på VUC, og hvor de går hen efter endt uddannelse.

Den anden analyse omhandler VUC’s kursister på avu (almen voksenuddannelse), og hvor denne gruppe går hen efter et forløb på VUC. Begge analyser viser, at kursisterne på VUC er en kompleks og sammensat gruppe med mange baggrunde og udfordringer.

Hf-kursisterne på VUC

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har i 2020 lavet en kvantitativ undersøgelse af hf-kursisterne på VUC: Hvem går i gang med en hf-uddannelse på VUC, og hvilken status har kursisterne efter en fuldført hf-uddannelse. I første del af analysen belyses karakteristika for kursister, der påbegyndte en toårig hf-uddannelse eller hf-enkeltfag i skoleåret 2017/2018. Hf-kursisterne sammenlignes med 22-årige, som svarer til medianalderen blandt personer, der er startet på én af de to hf-uddannelser. I anden halvdel af analysen belyses kursisternes socioøkonomiske status to år efter de har afsluttet en hf-uddannelse på VUC.

Hf-kursister på VUC har i højere grad end en gennemsnitlig ungdomsårgang ufaglærte forældre, lavere karakter i dansk og matematik fra grundskolen, og mange har tidligere påbegyndt en anden ungdomsuddannelse, som de har afbrudt. Særligt kursisterne på hf-enkeltfag har en tungere bagage med sig; her har 70 procent tidligere afbrudt en gymnasial eller en erhvervsuddannelse. Dertil viser undersøgelsen, at hver fjerde kursist, der påbegynder hf-enkeltfag, har hjemmeboende børn. 48 procent af kursisterne på hf-forløbene har fået under karakteren 4 i 9.klasses afgangsprøve i både dansk og matematik. På en gennemsnitlig ungdomsårgang er det tilsvarende 31 procent.

Ikke desto mindre er ni ud af ti to år efter en afsluttet hf-uddannelse på VUC i beskæftigelse eller i gang med en ordinær uddannelse. Flest er i gang med en professionsbachelor, hvor velfærdsuddannelser som pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver er populære. Hf-uddannelserne på VUC løser med andre ord en vigtig uddannelsespolitisk opgave, og er en god investering for den enkelte og for samfundet.

Ønsker du at læse mere, kan du hente rapporten her. Du kan også høre chefanalytiker Mie Dalskov Pihl fra AE fortælle om hovedresultaterne fra rapporten på webinaret ”Hf-uddannelser på VUC” her.

AE har senere udarbejdet en tabelrapport som supplement til analysen. I denne sammenlignes kursisterne på hf-uddannelserne på VUC med elever på stx eller hf på et alment gymnasium. Tabelrapporten kan læses her.

Hvem er kursisterne på Almen voksenuddannelse (avu)?

I 2021 udarbejdede Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) en analyse af kursistgruppen på almen voksenuddannelse (avu). Hvor kommer de fra? Hvor mange gennemfører uddannelsen? Hvor går de hen efterfølgende? I første del af analysen belyses karakteristika af kursister, der påbegyndte et kursusforløb på avu i skoleåret juli 2017 til juli 2018. Avu bliver særligt benyttet af to grupper; ikke-vestlige indvandrere (udgør mere end halvdelen) samt kursister med dansk baggrund (mere end en tredjedel). De to grupper er i analysen beskrevet hver for sig. I den anden del af analysen belyses karakteristika af den efterfølgende socioøkonomiske status blandt kursister, der afsluttede et forløb på avu i skoleåret 2017/2018.

Kursister på avu er især ufaglærte voksne og ikke-vestlige indvandrere. Blandt de ufaglærte kursister har 77 procent tidligere afbrudt en erhvervsuddannelse. Blandt de kursister, der afslutter avu, fortsætter 40 procent på en uddannelse, flest på hf-enkeltfag og på social- og sundhedsuddannelserne. Derudover er cirka 20 procent i beskæftigelse, og 15 procent modtager kontanthjælp. Blandt kursister med dansk baggrund er 55 procent kvinder, 43 procent er forsørgere, og knap to ud af tre er ufaglærte, og knap hver tredje har en erhvervsuddannelse. Blandt kursister med indvandrerbaggrund er knap tre ud af fire efterfølgende i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse. To ud af tre af disse er kvinder og to ud af tre er forsørgere.

Avu er med andre ord med til at forbedre almene studiekompetencer for dele af den danske befolkning, som har en svag uddannelsesbaggrund og svag arbejdsmarkedstilknytning. Størstedelen af kursisterne, der afslutter et uddannelsesforløb med almen voksenuddannelse, fortsætter i uddannelse eller er efterfølgende i beskæftigelse. Det tyder på, at avu kan være med til at sikre kompetencer, der hjælper kursister på kanten af arbejdsmarkedet ind i uddannelse og beskæftigelse.

Ønsker du at læse mere, kan du hente rapporten her.